احمد قاسمی

خانه /احمد قاسمی
نام و نام خانوادگی احمد قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی دریا-جانوری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
AQUACULTURE INTERNATIONAL 30 (2022) 1-20
2
PeerJ 10 (2022) 1-16
3
Genetics of Aquatic Organisms 6 (2022) 1-8
4
WETLANDS 42 (2022) 1-14
5
AQUACULTURE NUTRITION 20 (2022) 9
6
MOLECULAR BIOLOGY REPORTS 49 (2022) 3503-3510
7
AQUACULTURE RESEARCH 53 (2022) 1-10
8
Aquaculture Reports 25 (2022) 101215
9 توسعه آبزی پروری 15 (1400) 61-73
10
Probiotics and Antimicrobial Proteins 14 (2022) 1-13
11
AQUACULTURE INTERNATIONAL 2 (2021) 1-24
12
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21 (2021) 1-7
13 تاکسونومی و بیوسیستماتیک 13 (1400) 33-46
14
FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 47 (2021) 2027-2039
15
Aquaculture Reports 25 (2021) 1110-1114
16
AQUACULTURE 541 (2021) 736809-...
17 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 8 (1400) 1-10
18 علوم و فنون شیلات 2 (1400) 213-226
19
CHEMOSPHERE 264 (2021) 50
20
Iranian Journal of Fisheries Sciences 6 (2020) 3269-3284
21 مجله منابع طبیعی ایران 73 (1399) 455-470
22 تغذیه آبزیان 13 (1399) 1-12
23 حفاظت زیست بوم گیاهان 8 (1399) 217-228
24 زیست شناسی دریا 12 (1399) 107-115
25 علوم و فنون دریایی 19 (1399) 1-10
26 زیست شناسی دریا 12 (1399) 51-62
27
AQUACULTURE NUTRITION (2020) ،
28 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی هفتم (1398) 16
29 پژوهشهای جانوری (1398) ،
30 علوم آبزی پروری (1398) 42،51
31
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE (2019) 1،25
32
Annals of Animal Science (2019) ،
33 علوم و فنون دریایی 2 (1397) 7
34 محیط زیست جانوری (1397) 135،142
35 پژوهش های محیط زیست (1397) ،
36 علوم و فنون دریایی (1397) ،
37
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2018) 983،990
38 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (1396) ،
39 محیط زیست جانوری (1396) ،
40 علوم و فنون دریایی 14 (1395) 108-120
41 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (1394) 13،24
42
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 857،875
43 پژوهشهای جانوری 1 (1393) 9
44 علوم و فنون دریایی (1393) ،
45
Journal of The Persian Gulf (2014) 27،36
46 شیلات (1392) ،
47 مجله علمی شیلات ایران (1392) ،
48 علوم و فنون شیلات 1 (1391) 11
49
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2013) 241،248
50
Journal of The Persian Gulf (2013) 23،30
51 علوم و فنون دریایی 3 (1391) 8
52 بوم شناسی آبزیان (1391) ،
53 ژنتیک نوین (1391) 325،332
54
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 1 (2011) 6
55 ژنتیک نوین (1390) 23،30
56 اقیانوس شناسی (1390) 15،21
57 علوم و فنون دریایی 4 (1389) 11