احمد قاسمی

خانه /احمد قاسمی
نام و نام خانوادگی احمد قاسمی
شغل عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس / پژوهشکده خلیج فارس / گروه زیست فناوری
تحصیلات دکترای تخصصی / زیست شناسی دریا-جانوری
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 21 (2021) 1-7
2
AQUACULTURE 541 (2021) 736809-...
3 تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 8 (1400) 1-10
4 علوم و فنون شیلات 2 (1400) 213-226
5
CHEMOSPHERE 264 (2021) 50
6
Iranian Journal of Fisheries Sciences 6 (2020) 3269-3284
7 مجله منابع طبیعی ایران 73 (1399) 455-470
8 تغذیه آبزیان 13 (1399) 1-12
9 حفاظت زیست بوم گیاهان 8 (1399) 217-228
10 زیست شناسی دریا 12 (1399) 107-115
11 علوم و فنون دریایی 19 (1399) 1-10
12 زیست شناسی دریا 12 (1399) 51-62
13
AQUACULTURE NUTRITION (2020) ،
14 پژوهش های ماهی شناسی کاربردی هفتم (1398) 16
15 پژوهشهای جانوری (1398) ،
16 علوم آبزی پروری (1398) 42،51
17
ANIMAL REPRODUCTION SCIENCE (2019) 1،25
18
Annals of Animal Science (2019) ،
19 علوم و فنون دریایی 2 (1397) 7
20 محیط زیست جانوری (1397) 135،142
21 پژوهش های محیط زیست (1397) ،
22 علوم و فنون دریایی (1397) ،
23
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2018) 983،990
24 فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان (1396) ،
25 محیط زیست جانوری (1396) ،
26 تاکسونومی و بیوسیستماتیک (1394) 13،24
27
Iranian Journal of Fisheries Sciences (2015) 857،875
28 پژوهشهای جانوری 1 (1393) 9
29 علوم و فنون دریایی (1393) ،
30
Journal of The Persian Gulf (2014) 27،36
31 شیلات (1392) ،
32 مجله علمی شیلات ایران (1392) ،
33 علوم و فنون شیلات 1 (1391) 11
34
Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences (2013) 241،248
35
Journal of The Persian Gulf (2013) 23،30
36 علوم و فنون دریایی 3 (1391) 8
37 بوم شناسی آبزیان (1391) ،
38 ژنتیک نوین (1391) 325،332
39
GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH 1 (2011) 6
40 ژنتیک نوین (1390) 23،30
41 اقیانوس شناسی (1390) 15،21
42 علوم و فنون دریایی 4 (1389) 11