02 آبان 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان شاخص هاي تغذيه اي، رشد و تركيب شيميايي بدن ميگوي سفيد غربي (Litopenaeus vannamei) تغذيه شده با جيره هاي حاوي همبندهاي مختلف
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله علوم و فنون شیلات
شناسه DOI
پژوهشگران عالی حسینی (نفر اول) ، محمود نفیسی بهابادی (نفر دوم) ، ابراهیم ستوده (نفر سوم) ، یاسر همت (نفر چهارم) ، رضا قربانی واقعی (نفر پنجم)

چکیده

در این مطالعه تأثیر استفاده از سه ماده همبند شامل نشاسته ذرت، کربوکسیمتیلسلولز ) (CMCو اورهفرمالدهید )) (UFAحاوی 42درصد کنجاله سویا( در مقایسه با یک جیره غذایی تجاری بـر عملکرد رشد، پایداری پلت و ترکیب شیمیایی بدن میگوی سفید غربـی بررسـی شـد. میگوهـای وانامی با میانگین وزن اولیه 0/73گرم در 12عدد مخزن مدور 300لیتری ذخیره و بـهمـدت 52 روز با جیرههای آزمایشی تغذیه شدند. این آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 4تیمار و 3تکرار در هر تیمار انجام شد. زیستسنجی میگوها در دو دوره 15و یک دوره 21روزه انجـام شد. در پایان آزمـایش نتـایج نشـان داد میـانگین وزن نهـایی میگوهـای تغذیـه شـده بـا همبنـد اورهفرمالدهید ) (UFAبهطور معناداری کمتر از سایر تیمارها است ) .(p<0/01ضریب رشد ویژه) (SGRدر هر سه دوره ) (p<0/05و در کل دوره ) (p<0/01بهطور معناداری تحـت تـأثیر نـوع بایندرها قرار گرفت و در کل دوره آزمایش، کمترین ضریب رشد ویژه ) (SGRدر تیمار UFAو بیشترین آن در میگوهای تغذیه شده با تیمار شاهد مشاهده شـد. مقایسـه آمـاری نتـایج سـنجش ترکیبات شیمیایی بدن میگوهای آزمایش شده نشان داد تیمارهـای آزمایشـی تـأثیر معنـاداری بـر درصد پروتئین و چربی خام لاشههای میگوها ندارد. در مجموع با توجه به نتایج پایداری جیره ها،عملکرد رشد و تغذیهای و همچنین ترکیبات شیمیایی میگوهای تغذیه شده با همبندهای مختلف میتوان گفت نشاسته ذرت همبند مناسبی برای ساخت جیره این میگو میباشد