28 شهریور 1400
فضل الله لك

فضل الله لک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / امار
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

علایق پژوهشی

  • روشهای MCMC-شبیه سازی- روشهای بیزی
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Fazlollah Lak, Saeid Tahmasebi (2021) Bayesian Estimation of Morgenstern Type Bivariate Rayleigh Distribution using Some Types of Ranked Set Sampling Revista Colombiana de Estadistica: 44 (2); 279-296
2
Hamid Karamikabir, Mahmoud Afshari, Fazlollah Lak (2020) Wavelet threshold based on Stein's unbiased risk estimators of restricted location parameter in multivariate normal JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: 9; 1-18
3
, Fazlollah Lak, Morad Alizadeh, Mohammadesmail Dehghan Monfared (2020) The Alpha-Beta Skew Logistic Distribution: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 304،317
4
, Fazlollah Lak, Emrah Altun (2020) The Ristic-Balakrishnan odd log-logistic family of distributions: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 17،35
5
, Saeid Tahmasebi, Fazlollah Lak (2020) Extended cumulative entropy based on kth lower record values for the coherent systems lifetime Journal of Inequalities and Applications: ; ،
6
7
, Fazlollah Lak, Saeid Tahmasebi (2020) Ordered maximum ranked set sampling with unequal sample STATISTICS: ; ،
8
Fazlollah Lak, Morad Alizadeh, Hamid Karamikabir (2020) The Topp-Leone odd log-logistic Gumbel Distribution: Properties and Applications Statistics, Optimization and Information Computing: ; 0،22
9
Saeid Tahmasebi, Maria Longobardi, , Fazlollah Lak (2019) An extension of weighted generalized cumulative past measure of information RICERCHE DI MATEMATICA: ; 1،29
10
, Fazlollah Lak, Mohammadesmail Dehghan Monfared, Morad Alizadeh (2019) The Alpha-Beta Skew Generalized t Distribution: Properties and Applications Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; 605،616
11
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2018) Finding True Change Point When a CUSUM Control Chart is Used Journal of Statistical Research of Iran: ; ،
12
Fazlollah Lak, , Morad Alizadeh, (2018) The Odd Log-Logistic Generalized Half-Normal Lifetime Poisson Model Pakistan Journal of Statistics and Operation Research: ; ،
13
Morad Alizadeh, Fazlollah Lak, Mahdi Rasekhi, Thiago Ramirez, , Emrah Altun (2017) The odd log-logistic Topp–Leone G family of distributions: heteroscedastic regression models and applications COMPUTATIONAL STATISTICS: ; ،
14
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2017) Comparing Two MLEs of The Change Point When an X bar Control Chart Is Used JOURNAL OF STATISTICAL THEORY AND APPLICATIONS: ; ،
15
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2017) Bayesian Estimation of the Change Point Using CUSUM Control Chart Sankhya: The Indian Journal of Statistics: ; ،
16
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2016) Bayesian Method for Finding True Change Point when a Control Chart is used Journal of Statistical Research of Iran: ; 107117
17
Fazlollah Lak, Mahmoud Afshari, (2016) An Efficiency Bayesian Unit Root Test in Unobserved-ARCH Models COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
18
Mahmoud Afshari, Fazlollah Lak, (2016) A New Bayesian Wavelet Thresholding Estimation of Nonparametric Regression JOURNAL OF APPLIED STATISTICS: ; 1،18
19
Mohammadesmail Dehghan Monfared, Fazlollah Lak (2013) Bayesian estimation of the change point X bar control chart COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; ،
20
Fazlollah Lak (2011) Bayesian Unit Root Testing in Unobserved-ARCH Models COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; 208،215
مقالات در همایش ها
1
محمود افشاری، فضل الله لک، حمید کرمی کبیر (1397) برآورد انقباض موجکی مدل رگرسیون نیمه پارامتری چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
2
فضل الله لک، محمود افشاری، بهزاد قلی زاده (1394) آزمون بیزی جدید در مدلهای U-ARCH دهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
سعید رحیمی، سعید طهماسبی، فضل الله لک، محمود افشاری (1399) بررسی اندازه های اطلاع تجمعی تعمیم یافته برای طول عمر سیستمهای منسجم
2
3
ارمغان نهاری، فضل الله لک، ابوذر بازیاری (1398) توزیع بخت لگاریتم لوژستیک نمایی تعمیم یافته: ویژگی ها و کاربردها
4
بیستون حسینی، محمود افشاری، عباس بهزاد بهبهانی ، فضل الله لک (1397) خانواده ی جدید از توزیع ها براساس روش تی-ایکس همراه با ویژگی ها و کاربردهای آن
5
فاطمه تنگسیری، محمود افشاری، فضل الله لک (1397) موجک ها انقباضی برای مدل رگرسیون با طرح تصادفی و خطاهای همبسته
6
روح اله حقیقت طلب ، محمود افشاری، فضل الله لک (1396) روش های بیزی در انتخاب مقدار آستانه برای موجک انقباضی
7
نرگس موسوی، ابوذر بازیاری، فضل الله لک (1395) استنباط آماری در نمونه گیری ترابرشی خطی و آزمون فرضیه پارامتری
8
بهزاد قلی زاده ، محمود افشاری، فضل الله لک، سعید طهماسبی (1395) استنباط بیزی در ازمون ریشه واحد و براورد تابع رگرسیون بر اساس موجک ها
9
معصومه زلقی، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1395) استنباط نقطه تغییر در کنترل کیفیت
10
حیدر مختاری فریور ، محمود افشاری، فضل الله لک (1394) رگرسیون چند متغیره توزیع شده با استفاده از داده کاوی موجکی
11
زهرا محمد شاه ، سعید طهماسبی، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1394) خاصیت های اطلاع از نمونه های مجموعه رتبه بندی شده
12
شبنم شادمان، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) برآورد بیزی پارامترهای توزیع گوسین مدل ARFIMA بر اساس موجک
13
محمد حسین نجفی ، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1393) براورد بیزی پارامترهای خانواده نمایی یک پارامتری بر اساس مقادیر رکوردی
14
خیرالنسا موسوی، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) انتخاب متغیر بیزی
15
محمد مهدی وردیانی ، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) برآورد پارامتر ها در توزیع لجستیک دومتغیره مورگنشترن
16
محمد حسین نجفی ، محمود افشاری، فضل الله لک (1393) برآورد بیزی پارامترخانواده نمایی یک پارامتری بر اساس مقادیر رکوردی
17
غلامرضا کارگر، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1392) روشهای محاسبات بیزی برای استنباط در مدلهای نقطه تغییر چندگانه
18
اکرم سلیمی، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) روش بیزی نقاط تغییر چند گانه
19
سیده علیا دشتی ، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) ازمون جدید بیز ناایستایی در مدلهای خود بازگشتی ناهمگن شرطی مشاهده نشده
20
موسی ایمانی اصل اینانلو ، محمود افشاری، محمداسماعیل دهقان منفرد، فضل الله لک (1392) براورد پارامترها در توابع MTBED با استفاده از متغیرهای همراه از اماره های ترتیبی
21
سمیه علی آبادی ، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) اندازه های اطلاع برای خانواده های گامای تعمیم یافته
22
موسی ایمانی اصل اینانلو ، محمود افشاری، علی اکبر دهقان ، فضل الله لک (1392) برآورد پارامتر ها ددر توزیع نمایی دومتغیره مورگنشترن با استفاده از متغیرهای همراه از آمارههای ترتیبی
23
سمیه علی آبادی ، سعید طهماسبی، فضل الله لک، محمود افشاری (1392) اندازه های اطلاع برای خانواده گامای تعمیم یافته
24
فرخنده رییسی، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1392) کنترل کیفیت بر اساس نمونه گیری مجموعه رتبه بندی شده
25
پریسا فرهادی کله کلانی ، محمود افشاری، فضل الله لک (1392) براورد موجکی غیر خطی استانه ای تابع رگرسیون ناپارامتری
26
پریسا فرهادی کله کانی ، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1392) برآورد گرموجکی غیرحطی آستانه ای تابع رگرسیون ناپارامتری
27
اکرم ریاحی مدوار ، محمود افشاری، فضل الله لک (1392) برآورد تابع رگرسیون و همگرایی مجانبی تحت LPبا استفاده از موجک انقباضی
28
اکرم ریاحی، محمود افشاری، سعید طهماسبی، فضل الله لک (1392) براورد تابع رگرسیونی و همگرایی مجانبی تحت l^p با استفاده از موجک انقباضی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!