08 آذر 1401
حسين حق بين

حسین حق بین

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده - گروه آمار
تحصیلات: دکترای تخصصی / آمار
تلفن: 077322
دانشکده: دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده

علایق پژوهشی

  • تحلیل تابعی داده ها
  • علم داده ها و داده کاوی
  • محاسبات اماری
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Omid Kharazmi, Morad Alizadeh, Javier E. Contreras-Reyes, Hossein Haghbin (2022) Arctan-Based Family of Distributions: Properties, Survival Regression, Bayesian Analysis and Applications AXIOMS: 11; 1-22
2
Maryam Moradi, Ebrahim Rafiei, Sina Rasti, Hossein Haghbin (2022) Coronary artery calcification does it predict the CAD‑RADS category? Emergency Radiology: 10; 1-15
3
Fatemeh Nemati, Chris Westbury, Geoff Hollis, Hossein Haghbin (2022) The Persian Lexicon Project: minimized orthographic neighbourhood effects in a dense language JOURNAL OF PSYCHOLINGUISTIC RESEARCH: 55; 1-23
4
Morad Alizadeh, Saeid Tahmasebi, Hossein Haghbin (2021) The exponentiated odd log-logistic family of distributions: properties and applications Journal of Statistical Modelling: Theory and Applications: 1; 29-52
5
, Hossein Haghbin, , Rob J Hyndman (2021) Seasonal functional autoregressive models JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS: 1; 1
6
Hossein Haghbin, Seyed Morteza Najibi, Rahim Mahmoudvand, Jordan Trinka, Mehdi Madouliat (2020) Functional Singular Spectrum Analysis Stat: 10; 1-15
7
, , Hossein Haghbin (2019) Improved functional portmanteau tests JOURNAL OF STATISTICAL COMPUTATION AND SIMULATION: ; 1423،1436
8
9
, Reza Sharafdini, , Hossein Haghbin (2018) Graph Irregularity Indices Used as Molecular Descriptors in QSPR Studies MATCH-COMMUNICATIONS IN MATHEMATICAL AND IN COMPUTER CHEMISTRY: ; 524،509
10
Hossein Haghbin, , Morad Alizadeh, G.G Hamedani (2016) A New Generalized Odd Log-Logistic Family of Distributions COMMUNICATIONS IN STATISTICS-THEORY AND METHODS: ; 0،0
11
12
13
Hossein Haghbin, , (2014) Hilbertian spatial periodically correlated first order autoregressive models Advances in Data Analysis and Classification: ; ،
14
Hossein Haghbin, (2013) Likelihood-Based Inference in Autoregressive Models with Scaled tDistributed Innovations by Means of EMBased Algorithms COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION: ; ،
15
Hossein Haghbin, , (2010) Large Sample Inference on the Ratio of Two Independent Binomial Proportions Journal of Mathematical Extension: ; ،
مقالات در همایش ها
1
Hossein Haghbin, Seyed Morteza Najibi, Rahim Mahmoudvand, Jordan Trinka, Mehdi Madouliat (2020) Functional Singular Spectrum Analysis 15th Iranian Statistics Conference, IRAN, Yazd
2
سیده محبوبه حسینی ، حسین حق بین (1397) تعمیمی از روش تحلیل تکینی طیفی در کلاسبندی مرحله ی خواب سیگنال ‎EEG چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
3
رضوان خدادادی، حسین حق بین، احمد کشاورز (1397) تحلیل تکینی طیفی دو بعدی و کاربرد آن در پردازش تصویر چهاردهمین کنفرانس آمار ایران
4
حسین حق بین، مریم شامس (1395) تحلیل تکینی طیفی سری های زمانی در حضور داده های پرت دهمین همایش ملی تخصصی آمار
5
حسین حق بین، زهره شیشه بر ، احمد رضا سلطانی (1395) فرآیندهای اتورگرسیو فضایی هیلبرتی مرتبه p سیزدهمین کنفرانس آمار ایران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
حسین حق بین، فاطمه قره چاهی، علی امرونی، فرهاد فرخ سرشت ، رضا شرف دینی، امین ترابی جهرمی (1400) طراحی و پیاده سازی سامانه کنترل کیفیت بین آزمایشگاهی، مراکز درمانی وابسته به مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
3
سیده محبوبه حسینی ، حسین حق بین، پویا منشور (1397) تحلیل تکینی طیفی تانسوری وکاربرد آن در تحلیل سیگنال EEG خواب
4
رضوان خدادادی، حسین حق بین، احمد کشاورز (1397) تعمیم چند متغیره و دوبعدی تحلیل تکینی طیفی
5
یگانه مرادیان، محمود افشاری، حسین حق بین (1396) بهینه گی برآوردهای بیزی موجکی
6
عباس حیدری، محمود افشاری، حسین حق بین (1396) خوشه بندی داده های تابعی با استفاده از موجک
7
مریم شامس، حسین حق بین، سیدمرتضی نجیبی (1396) تأثیر مقادیر پرت بر تحلیل تکین طیف
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!