14 آذر 1401
حميدرضا صادقي پور

حمیدرضا صادقی پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / تربیت بدنی و علوم ورزشی
تلفن: 09173300746
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان The effect of 12 weeks of aerobic interval training on chemerin, Vaspin and insulin resistance index in overweight students
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله Journal of Zanjan University of Medical Sciences and Health Services
شناسه DOI
پژوهشگران حمیدرضا صادقی پور (نفر اول) ، فرهاد دریانوش (نفر دوم) ، محسن ثالثی (نفر سوم)

چکیده

زمینه و اهداف: کمرین و واسپین، از آدیپو کاین های مترشحه از بافت چربی بوده که با التهاب و مقاومت انسولینی مرتبط می باشند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین تناوبی هوازی بر کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین دانشجویان دارای اضافه وزن بود. روش بررسی: تعداد 24 نفر از دانشجویان دارای اضافه وزن بصورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت و بصورت تصادفی در دو گروه 12 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته (هر هفته 3 جلسه، هر جلسه 40 دقیقه) در تمرینات شرکت و گروه کنترل، برنامه معمول زندگی روزانه خود را داشتند. قبل و بعد از این دوره، از همه آزمودنی ها جهت اندازه گیری متغیرهای کمرین، واسپین و شاخص مقاومت به انسولین نمونه خونی گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی t وابسته و مستقل و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته ها: در گروه تجربی بدنبال 12 هفته تمرین تناوبی هوازی، کاهش معناداری در غلظت کمرین (t= 5.02 , P=0.001)، و شاخص مقاومت به انسولین (t=3.73 , P=0.003) مشاهده شد، در حالیکه تغییر معناداری در غلظت سرمی واسپین مشاهده نشد (t=2.04 , P=0.06). همچنین شاخص مقاومت به انسولین با هر دو متغیر کمرین (P=0.007) و واسپین (P=0.04) رابطه معناداری داشت. نتیجه گیری: به نظر می رسد برنامه تمرین هوازی تناوبی با تاثیر بر کمرین و مقاومت انسولین، می تواند در کاهش پاسخ های التهابی ناشی از چاقی و اضافه وزن نقش مهمی ایفا کند.