28 شهریور 1400
مهدي رضايي

مهدی رضایی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه حسابداری
تحصیلات: دکترای تخصصی / حسابداری
تلفن: +987731222114
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, مهدی رضایی (2019) Factors affecting the quality of accounting education at the undergraduate level in Iran: Grounded theory Journal of Education for Business: ; 1،11
2
3
مهدی رضایی، حجت پارسا، سیما مهربانیان (1396) تأثیر رشد اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر چسبندگی هزینه درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی های حسابداری و حسابرسی: ; 551،572
4
5
مهدی رضایی (1394) بررسی موانع پیشرفت حسابداری بخش عمومی در ایران از دیدگاه دانشگاهیان تحقیقات حسابداری و حسابرسی: ; ،
6
مقالات در همایش ها
1
مهدی رضایی، احمد قربان پور (1399) کاربست رویکردی آمیخته به منظور رتبهبندی شیوههای آموزش عملی در حسابداری هیجدهمین همایش ملی حسابداری ایران "حسابداری در مسیر انقلاب صنعتی چهارم"، ایران¡ یزد
2
مهدی رضایی، سمیه احمدی (1394) مسئولیت اجتماعی محیطی شرکتها و مسائل زیست محیطی کنگره بین المللی مدیریت اقتصاد و توسعه کسب و کار
3
مهدی رضایی، علی رحمانی (1394) تاثیر اندازه شرکت بر دانش حسابداری و استقرار سیستم حسابداری در سازمان کنفارنس بین المللی دست اورد نوین پژوهشی در مدیریت ، حسابداری و اقتصاد
4
مهدی رضایی، مطهره حسینی (1394) تطابق ارزش از نگاه مشتری در مقابل ارزش از نگاه شرکت دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
5
مهدی رضایی، الهام تنگستانی (1394) بررسی رابطه حسابداری مدیریت استراتژیک بر عملکرد شرکت ها کنفرانس بین المللی جهت گیری بین المللی در حسابداری و مدیریت
6
مهدی رضایی، شهین قاسمی (1394) بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی شرکت و جمع گرایی کارکنان دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
7
مهدی رضایی، حمیده جمادی (1393) گزارشگری توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی شرکت ها سومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
8
مهدی رضایی، لیلا مصلی نژاد ، کبری مختاری (1393) شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای موفق هزینهیابی بر مبنای فعالیت اولین کنفرانس ملی حسابداری، حسابرسی و حسابدهی
9
عادل پوردهقان، مهدی رضایی (1392) بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر عملکرد مالی شرکت ها: رویکردها و نظریه ها کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!