14 آذر 1401
مهرداد سرهادي

مهرداد سرهادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تاثير كيفيت نظام ارتباطي پروژه بر ميزان احساس مشاركت تيم پروژه
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
نظام ارتباطی پروژه، احساس مشارکت، آزمون عاملی
مجله مدیریت شهری
شناسه DOI
پژوهشگران حسن ریحانی همدانی (نفر اول) ، مهرداد سرهادی (نفر دوم)

چکیده

مشارکت به عنوان یک راهکار کارآمد در سطوح مختلف و در حوزه های متعدد مدیریت، به ویژه مدیریت پروژه توانسته است پاسخ جامعی را در برابر انتقادهای جریان پست مدرنیسم از مدیریت مدرن فراهم نماید. اما آنچه کمتر به آن توجه شده است موضوع زیربناها و عوامل تاثیر گذار بر بهبود مشارکت است. عواملی که شناسایی آنها می تواند تاثیر چشمگیری بر امکان ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش در جهت بهبود پدیده مشارکت داشته باشد. این تحقیق با هدف پر کردن این شکاف در ادبیات موضوع بر نقش تعیین کننده کیفیت نظام ارتباطی پروژه بر بهبود احساس مشارکت تیم پروژه به عنوان یک عامل مهم و تقویت کننده مشارکت متمرکز شده است. برای این منظور با رویکرد کمی و با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی داده های میدانی گرد آورده شده اند و از آزمون عاملی به منظور شناسایی عوامل شکل دهنده دو مفهوم کیفیت نظام ارتباطی و همچنین احساس مشارکت تیم پروژه استفاده شده است. بر مبنای نتایج حاصل از آزمون عاملی زمینه برای ارائه راهکارهای عملی و آزمون فرض تحقیق فراهم شده است. در نهایت آزمون فرض تحقیق با استفاده از ضریب هبستگی پیرسون نشان دهنده همبستگی مثبت بین کیفیت نظام ارتباطی پروژه و احساس مشارکت تیم پروژه است.