14 خرداد 1402
مهرداد سرهادي

مهرداد سرهادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Mehrdad Sarhadi, Sogand Hasanzadeh (2021) A Qualitative Analysis of Unethical Behaviors in Projects: Insight From Moral Psychology Project Management Journal: 5; 1-18
2
Mehrdad Sarhadi, Sogand Hasanzadeh, Seyed Hosein Hoseini (2021) Stakeholder Analysis in the Feasibility Process of Projects: A Structural Evaluation of the Power-Oriented Relationship Project Management Journal: 3; 1-17
3
Mehrdad Sarhadi, Sogand Hasanzadeh, Saied Yousefi (2021) Evolving History of Sustainable Project: Exploring Existential Meaning at the Agency Level JOURNAL OF LEGAL AFFAIRS AND DISPUTE RESOLUTION IN ENGINEERING AND CONSTRUCTION: Volume 13 Issue 2; 943-950
4
Mehrdad Sarhadi, َAmin Zamani, Hani Arbabi, Sina Alidousti (2020) A Participatory Approach to Design a Process Model of R&D Projects Management International Journal of Future Generation Communication and Networking: Vol. 13 No. 4; 323–339
5
6
Mehrdad Sarhadi, Saied Yousefi, َAmin Zamani (2018) Participative project management as a comprehensive response to postmodernism criticisms: The role of communication International Journal of Managing Projects in Business: 11; 935-959
7
حسن ریحانی همدانی، مهرداد سرهادی (1396) بررسی تاثیر کیفیت نظام ارتباطی پروژه بر میزان احساس مشارکت تیم پروژه مدیریت شهری: دوره 16 , شماره 49; 499-509
8
مهرداد سرهادی، محمد باقر نوبخت (1394) بررسی راهکارهای تشویق سرمایه گذاران در فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری (مورد مطالعه: شهر همدان) پژوهش های مدیریت در ایران: دوره 19، شماره 2; 121-138
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!