14 آذر 1401
مهرداد سرهادي

مهرداد سرهادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده هنر و معماری - گروه مهندسی معماری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معماری
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده هنر و معماری

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي راهكارهاي تشويق سرمايه گذاران در فرآيند بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري (مورد مطالعه: شهر همدان)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
بافت های فرسوده، راهکارهای تشویق سرمایه گذاری، صنعتی سازی ساخت و ساز، همدان
مجله پژوهش های مدیریت در ایران
شناسه DOI
پژوهشگران مهرداد سرهادی (نفر اول) ، محمد باقر نوبخت (نفر دوم)

چکیده

با بررسی تنها دو بعد هزینه و زمان، از بین ابعاد مختلفی که می توان برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری در ایران تعریف کرد، نامناسب بودن روند فعلی را با در نظر گرفتن شرایط ویژه کشور، به وضوح می توان مشاهده نمود. در این راستا این تحقیق با توجه به نقش پررنگ مسکن و فضای شهری مناسب در رفاه حال شهروندان، به دنبال تسهیل و بهبود این روند به وسیله بررسی راهکارهای تشویق سرمایه گذارن بخش غیر دولتی به منظور حضور هرچه جامع تر در این فرآیند است. در این چارچوب تلاش شده است با بهره گیری از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی، فرضیات تحقیق از منظر آمارهای توصیفی و استنباطی مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج بدست آمده، بیانگر این واقعیت است که بر خلاف بی توجهی که به ابزارهای تشویقی غیر مستقیم به منظور تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در فرآیند بهسازی و نوسازی می شود، این ابزارها می توانند به میزان ابزارهای تشویقی مستقیم که عمدتا پایه مالی دارند در تشویق سرمایه گذاران موثر واقع شوند. همچنین نتیجه ناشی از آزمون فرضیه دوم نشان دهنده رابطه همبستگی بین میزان تمایل به سرمایه گذاری در بافت های فرسوده شهری و میزان تمایل به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی در این بافت ها است، این مهم فرصت مناسبی پیش روی تصمیم سازان به منظور ترغیب به استفاده از روش های ساخت و ساز صنعتی فراهم می نماید، چراکه به دلیل گستردگی فوایدی که با خود به همراه دارد به طور ذاتی منجر به افزایش تمایل سرمایه گذاران و حتی شهروندان به سرمایه گذاری در محدوده بافت های فرسوده شهری می شود.