14 آذر 1401
محمود نفيسي بهابادي

محمود نفیسی بهابادی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات
تلفن: 09173732123
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
Freshteh Kianrad, Amin Oujifard, Ebrahim Sotoudeh, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, mansour tarfi (2022) Effects of dietary protein, lipid and carbohydrate levels on hematological parameters, intestinal histoarchitecture and digestive enzymes activities in orange-spotted grouper (Epinephelus coioides) juvenile Iranian Journal of Fisheries Sciences: 5; 1223-1240
2
Vahid Morshedi, mansour tarfi, shirin hamedi, , , Mahmoud Nafisi Bahabadi, , naser aagh, Ghasem Rashidian (2022) Enrichment of livefeed with very low level of docosahexaenoic acid (DHA) is enough for yellowtail sea bream (Acanthopagrus latus) larvae Aquaculture Reports: 26; 1790-1797
3
4
Soheila Saghafiankho, , Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, Mahmoud Nafisi Bahabadi (2021) Effects of Different Levels of Salinity on NKA and NKCC Expression in Asian Sea Bass (Lates calcarifer) Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences: 21; 1-7
5
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, ُAhmad qasemei, Vahid Morshedi, mansour tarfi, sakine avizhgan, shirin hamedi, rahele shahraki, omid khademzadeh (2021) Effects of salinity on gills’ chloride cells, stress indices, and gene expression of Asian seabass (Lates calcarifer, Bloch, 1790) FISH PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY: 47; 2027-2039
6
, gholamreza Badzohreh, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi (2021) Effects of dietary butyric acid glycerides on growth performance, haemato-immunological and antioxidant status of yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) fingerlings AQUACULTURE RESEARCH: 53; 1-9
7
منصور زینلی، ابراهیم ستوده، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، احمد قاسمی، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک سارگاسوم (Sargassum ilicifolium) با آرد ماهی بر ساختار بافت روده بچه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: 8; 1-10
8
mansour tarfi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, , naser aagh, Enric Gisbert (2021) Weaning strategies affect larval performance in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) AQUACULTURE: 539; 736-744
9
غلامرضا بادزهره، شیرین زارعی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، وحید مرشدی، ابراهیم ستوده (1399) تأثیر سطوح مختلف اسید بوتیریک در جیره غذای ی بر برخ ی عملکرد رشد، ایمن ی و فعالی ت آنزیمهای گوار شی ماهی شانک زرد باله ( Acanthopagrus latus Houttuyn, 1782 ) تغذیه آبزیان: 5; 55-67
10
مهدی آتشی، فرزاد صالحی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، عقیل دشتیان نسب (1399) مطالعه ی تاثیر ضد باکتریایی جوهر خرگوش دریایی خلیج فارس Aplysia dactylomela بر روی برخی از پاتوژن های آبزیان آبزیان زینتی: ; 1،8
11
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, mansour tarfi (2020) Replacement of dietary fish meal with Sargassum ilicifolium meal on growth, innate immunity and immune gene mRNA transcript abundance in Lates calcarifer juveniles AQUACULTURE NUTRITION: ; ،
12
13
14
آناهیتا فرهودی، ایمان سوری نژاد ، محمود نفیسی بهابادی، میرمسعود سجادی، علیرضا سالارزاده (1398) اثر مکمل غذایی ماکروجلبک قرمز دریایی بر آنالیز تقریبی لاشه، قابلیت هضم ظاهری و فغالیت آنزیمهای گوارشی ماهی باس دریایی آسیایی علوم آبزی پروری: ; 195،206
15
مرضیه طباطبایی، محمود نفیسی بهابادی، مهرداد زمان پور ، زهرا طباطبایی (1398) اکولوژی غذایی و شاخصهای تغذیه ای طبیعی بوتک قره آغاجی در رود فیروزآباد، استان فارس بوم شناسی آبزیان: ; 154161
16
, Reza Davoodi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Farzad Salehi, Hamidreza Nooryazdan (2019) Effects of ammonia on growth and molting of Litopenaeus vannamei postlarvae reared under two salinity levels Journal of Applied Aquaculture: ; 301،308
17
18
دارا باقری، شهربانو موسوی مطهر ، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1397) تاثیر مواجهه 14 روزه با نفت خام و دوره بازیابی فیزیولوژیک بر تغییرات بیوشیمیایی خون در بچه ماهیان باس آسیایی شیلات: ; 22،30
19
شهربانو موسوی مطهر ، دارا باقری، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1397) بررسی اثرات کوتاه مدت نفت خام ایران بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی باس آسیایی پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 79،90
20
Mahmoud Nafisi Bahabadi, mansour tarfi, naser aagh, , (2018) Enriched Artemia with L-lysine and DL-methionine on growth performance, stress resistance, and fatty acid profile of Litopenaeus vannamei postlarvae Journal of Applied Aquaculture: ; 325،336
21
اکبر عباس زاده، وحید یاوری، سیدجواد حسینی، محمود نفیسی بهابادی (1396) تاثیر استفاده از ملاس و شیره ضایعات خرما بر بار باکتریایی آب، شاخص های رشد و بافت روده میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) در محیط بایوفلاک مجله علمی شیلات ایران: ; 33،42
22
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی (1396) بررسی اثرات سطوح مختلف ماکروجلبک جیره (Gracilaria pygmaea) بر برخی شاخص خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک: ; 0،0
23
آناهیتا فرهودی، ایمان سوری نژاد ، محمود نفیسی بهابادی، میرمسعود سجادی، علیرضا سالارزاده (1396) تأثیر جایگزینی نسبی آرد ماهی با جلبک قرمز دریایی بر عملکرد رشد، شاخصهای خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی مجله علمی شیلات ایران: ; 77،90
24
اکبر عباس زاده، وحید یاوری، سیدجواد حسینی، محمود نفیسی بهابادی (1396) تاثیر منابع مختلف کربنی (ملاس و شیره ضایعات خرما) بر کیفیت آب، عملکرد رشد و ترکیبات بدن میگوی سفید غربی در سیستم بایوفلاکی بوم شناسی آبزیان: ; 21،38
25
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی، ابراهیم ستوده (1396) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریایی(Gracilaria pygmaea) با پودر ماهی بر برخی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer). فیزیولوژی و تکوین جانوری: ; ،
26
نرجس تنگستانی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، آناهیتا فرهودی، ابراهیم ستوده (1396) بررسی اثر مکمل غذایی جلبک گراسیلاریا Grasilaria pygmaea)) بر روی فاکتورهای خونی ماهی سی باس آسیایی فیزیولوژی و تکوین جانوری: 10; 37،51
27
Vahid Morshedi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Ebrahim Sotoudeh, , (2017) Nutritional evaluation of Gracilaria pulvinata as partial substitute with fish meal in practical diets of barramundi (Lates calcarifer) JOURNAL OF APPLIED PHYCOLOGY: 30; 619–628
28
Mahmoud Nafisi Bahabadi, , , Khodabakhsh Niknam, Ali Johari (2017) Assessment of antibacterial activity of two different sizes of colloidal silver nanoparticle (cAgNPs) against Vibrio harveyi isolated from shrimp AQUACULTURE INTERNATIONAL: ; 463،472
29
30
عالی حسینی، محمود نفیسی بهابادی، ابراهیم ستوده، یاسر همت، رضا قربانی واقعی (1395) شاخص های تغذیه ای، رشد و ترکیب شیمیایی بدن میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) تغذیه شده با جیره های حاوی همبندهای مختلف علوم و فنون شیلات: ; 57،70
31
مریم عضدی، محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، هادی ابراهیمی، شیرین حامدی (1395) اثرات سطوح مختلف شوری آب بر میزان رشد، تغذیه، ترکیب لاشه و پاسخ های فیزیولوژیکی در ماهی سی باس آسیایی علوم و فنون شیلات: ; 99،112
32
صغری اشرف، عبدالرحیم پذیرا، محمود نفیسی بهابادی (1395) اثرات شوری بر بعضی از فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسما و بافت روده ماهی سی باس آسیایی توسعه آبزی پروری: ; 15،22
33
محمود نفیسی بهابادی، فاطمه حسین پور ، مریم میربخش، خدابخش نیکنام، علی جوهری (1395) بررسی اثر ضد باکتریایی بسترهای فیلتر سرامیکی پوشش یافته با نانوذرات نقره در کنترل باکتری باسیلوس طب جنوب: ; 1،14
34
محمود نفیسی بهابادی، شهرام دادگر، فرحناز لکزایی، ژاله مهاجری برازجانی ، راضیه عبداللهی (1395) تأثیر غلظتهای تحت حاد علفکش بوتاکلر بر برخی پارامترهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان مجله علمی شیلات ایران: ; 151،161
35
36
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Mohammad Modarresi, Ahmad Faghih ahmadani (2016) Effects of intermittent feeding on compensatory growth, feed intake and body composition in Asian sea bass (Lates calcarifer) Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 144،156
37
, Amir Vazirizadeh, , , Mahmoud Nafisi Bahabadi (2016) In vitro study of antibacterial activities of ethanol, methanol and acetone extracts from sea cucumber Holothuria parva Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; ،
38
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Mohammad Modarresi, Ahmad Faghih ahmadani (2016) Effect of intermittent feeding on compensatory growth, feed intake and body composition of Asian sea bass Iranian Journal of Fisheries Sciences: ; 0،
39
Mahmoud Nafisi Bahabadi, Reza Davoodi (2016) Status of Shrimp Farming on the North Coast of the Persian Gulf world aquaculture magazine: ; 47،49
40
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سمائ چراغی (1394) اثرات پروبیوتیک جیره ) Lactobacillus plantarum ( بر ترکیب لاشه، برخی شاخص های بیوشیمیایی سرم خوى و آنزین های کبدی هاهی سی باس آسیایی علوم و فنون دریایی: ; 1،14
41
شیرین حامدی، روح ا.. رحیمی ، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی (1394) تاثیر سطوح مختلف شوری بر شاخص های خونی ماهی سی باس آسیایی فیزیولوژی و تکوین جانوری: ; 21،33
42
سجاد پورمظفر، مهدی سلطانی، محمود نفیسی بهابادی، ژاله مهاجری برازجانی ، مهرزاد محمدی، خلیل پذیر (1394) بررسی اثر ماکروگارد بر کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوزیس ) و برخی شاخصهای خونی و رشد ماهی قزل آلای Streptococcus iniae ( )Oncorhynchus mykiss رنگین کمان ( تحقیقات دامپزشکی: ; 44،54
43
44
هادی ابراهیمی، غلامحسین محبی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور ، محمود نفیسی بهابادی (1394) خیار دریایی، اقیانوس ترکیبات فعال زیستی طب جنوب: ; 664،679
45
سجاد پورمظفر، محمود نفیسی بهابادی، عبدالعلی موحدی نیا ، مهرزاد محمدی، خلیل پذیر (1393) بررسی اثر شوری بر عملکرد رشد، متغیرهای خونی و سلول های کلرایدی آبشش ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) زیست شناسی جانوری تجربی: ; 9،21
46
47
درنا خورشیدیان، احسان کامرانی، علیرضا سالارزاده، عقیل دشتیان نسب ، محمود نفیسی بهابادی، علی موحد، کامبوزیا خورشیدیان (1393) بر بقا و رشد پست (Padina sp.) اثرات غنیسازی آرتمیا با عصاره جلبک دریایی پادینا (Litopenaeus vannamei) لارو میگوی سفید غرب بهره برداری و پرورش آبزیان: ; 33،45
48
سجاد پورمظفر، محمود نفیسی بهابادی، ژاله مهاجری، مهرزاد محمدی، محمدرضا سلیمی بجستانی (1393) مطالعه اثرات ماکروگارد بر پارامتر های رشد، خونی و پاسخ های ایمنی ماهی قزل آلای رنگین کمان ) Oncorhynchus mykiss ( مواجهه یافته با باکتری استرپتوکوکوس اینیایی مجله تحقیقات آزمایشگاهی دامپزشکی: ; 27،36
49
50
علی موحد، عبدالوحید دهقان، رضا حاجی حسینی ، صمد اکبرزاده، عباسعلی زنده بودی ، محمود نفیسی بهابادی، محمدمهدی محمدی، علی حفظ الله ، فرهاد پاکدل، نجمه حاجیان (1392) بررسی غلظت فلزات سنگین در بافت خوراکی میگوهای نمونه برداری شده از آب های سواحل استان بوشهر طب جنوب: ; 100،109
51
مرضیه تقیان، محمود نفیسی بهابادی، مهدی بنایی (1392) بررسی تجویز خوراکی عصاره بومادران بر روی فاکتورهای بیوشیمیایی خون (Oncorhynchus mykiss) قزلآلای رنگین کمان بهره برداری و پرورش آبزیان: ; 73،87
52
, , , Mahmoud Nafisi Bahabadi, (2013) Survey on fecundity and egg quality of rainbow trout in relation to some biological parameters International Journal of Environmental Science and Technology: ; 127133
53
غلامرضا بادزهره، مهدی سلطانی، غلامرضا شاه حسینی ، محمود نفیسی بهابادی (1391) تاثیر بتاگلوکان بر رشد، بقا و کارایی واکسن ضد استرپتوکوکوس در ماهی قزل آلا Iranian Journal of Veterinary Medicine: ; 11،17
54
محمود نفیسی بهابادی، مهدی سلطانی، علی فلاحتی مروست (1390) بررسی میزان رشد و برخی شاخص های بیوشیمیایی خون ماهیان جوان قزل آلای رنگین کمان در شوریهای مختلف آب نشریه علوم: ; 625640
55
مقالات در همایش ها
1
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Dara Bagheri, mansour tarfi (2020) Compensatory growth in yellowfin seabream, Acanthopagrus latus: effect on growth, digestive enzyme activities and antioxidant defense 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
2
Seyed Payam Ghazi, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Hamed Ghanaatian, Vahid Morshedi, , (2020) Optimizing Diet for Persian Gulf Hooded Oyster (Saccostrea cucullata) at indoor culture system 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
3
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, ُAhmad qasemei, mansour tarfi (2020) Influence of partial replacement of dietary fish meal with Sargassum ilicifolium meal on growth performance, innate immune responses and immune related-genes expression in Lates calcarifer juveniles 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
4
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، نرجس تنگستانی، ابراهیم ستوده، محمود حافظیه (1397) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریائی با پودر ماهی بر عملکرد رشد و پاسخ های فیزیولوزیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) همایش ملی منطقه ای آبزی پروری-مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب
5
سهیلا ثقفیان، امیرپرویز سلاطی، وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، احمد قاسمی (1397) تغییرات بیان ژن NKA در شوری های مختلف محیطی در سی باس آسیایی (Lates calcarifer) همایش ملی منطقه ای آبزی پروری- مدیریت و ارتقاء بهره وری منابع آب
6
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، منصور طرفی موزان زاده، رضوان تمدنی، هادی ابراهیمی، شیرین حامدی، ایمان ناصری فرد ، اسما احمدی، محمد سنگری، مهرداد اژدری، نسیم کلانی، زهرا جعفری، مینا عبادی، افسانه اسمعیلی (1397) اثر غنی سازی غذای زنده (روتیفر و آرتمیا) با اسید چرب ضروری دوکوزاهگزائنوویک اسید (DHA) بر بازماندگی و رشد لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستم های حساس)
7
محمود نفیسی بهابادی (1397) اهمیت حفاظت از مانگروهای سواحل شمالی خلیج فارس و دریای عمان به عنوان اکوسیستمهای حیاتی در تکامل چرخه زندگی آبزیان اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس (اکوسیستمهای حساس)
8
فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، اکبر عباس زاده (1396) مطالعه ی تغییرات فراوانی جلبک های سبزآبی cyanophytaدریاچه پریشان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، 4 خرداد 139
9
فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، محمد جواد پاپری مقدم (1396) مطالعه ی تغییرات فراوانی جمعیت Chlorophyceae و Dinophyceaeدر دریاچه پریشان دومین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین درآبزیان، 4 خرداد 13
10
فاطمه رستمی، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تأثیر شوری بر روی رشد و بازماندگی میگوی وانامی سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست
11
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) مروری بر تاثیر تراکم بر روی رشد و بقای میگوهای پنائیده سومین همایش بین المللی توسعه پایدار راه کارها و چالشها با محوریت کشاورزی منابع طبیعی محیط زیست و توریسم
12
محمود نفیسی بهابادی، مرتضی علیزاده (1394) بررسی تاثیر هورمون 17 beta-estradiol، مایع تخمدان و زمان نگهداری گامت بر بقائ تخم ماهی قزل آلا کنفرانس آبزی پروری در ناحیه مرکزی آسیا و خاور میانه
13
شیرین حامدی، روح الله رحیمی ، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی (1394) تغییرات شاخصهای خونی ماهی سیباس آسیایی (Lates Calcarifer) در سازش با شوریهای مختلف آب سومین کنگره بین المللی زیست شناسی و اکولوژی
14
شیرین حامدی، روح الله رحیمی ، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی (1394) اثرات استرس شوری آب بر مقادیر هموگلوبین و هماتوکریت ماهی سی باس آسیایی اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و عتوم باغبانی
15
محمود نفیسی بهابادی (1394) مروری بر پرورش ماهیان سردابی در ایران کنفرانس جهانی آبزی پروری 2015
16
هادی ابراهیمی، فاطمه آفریدون، محمود نفیسی بهابادی، امیر وزیری زاده، ایرج نبی پور (1394) بررسی ویژگی های زیست پزشکی خیار دریایی چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
17
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سما چراغی (1394) تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
18
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمد مدرسی، سما چراغی (1394) تغییرات ترکیب لاشه ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer, Bloch 1790) در اثر استفاده از سطوح مختلف پروبیوتیک جیره (Lactobacillus plantarum) چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
19
فهیمه مقدم نیا ، محمود نفیسی بهابادی (1393) بررسی تاثیرتگ زنی (نشانه گذاری) درتوسعه پایدار وحفظ ذخایرآبزیان اولین همایش ملی آبزیان و توسعه آبزی پروری
20
21
22
محمود نفیسی بهابادی (1392) مروری بر تحولات تولید ماهیان سردآبی در ایران و جهان دومین همایش ملی توسعه و پرورش ماهیان سردابی
23
محمود نفیسی بهابادی (1391) بازسازی ذخایر و پرورش تاسماهیان در ایران آبزی پروری اروپا 2012
24
محمود نفیسی بهابادی، امید بحری (1390) ندارد نهمین کنفرانس آبزی پروری آسیا
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
وحید مرشدی، محمود نفیسی بهابادی، ناصر آق، انریک جیزبرت، منصور طرفی موزان زاده (1400) اثر غنی سازی غذای زنده با اسید چرب ضروری بر بازماندگی، رشد، تکامل لوله گوارش و اسکلت لارو شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) دانشگاه خلیج فارس
2
اکبر عباس زاده، محمود نفیسی بهابادی (1397) پرورش متراکم میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei) به روش بایوفلاک در استخرهای پیش ساخته دانشگاه خلیج فارس
3
محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، محمود حافظیه، ابراهیم ستوده، وحید مرشدی (1396) اثرات جایگزینی نسبی ماکروجلبک دریائی با پودر ماهی بر عملکرد رشد و پاسخ ایمنی ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) دانشگاه خلیج فارس
4
5
محمود نفیسی بهابادی، مریم عضدی، سکینه آویژگان، وحید مرشدی (1394) بررسی اثرات شوری بر برخی از فاکتورهای رشد، خونی و سلول های کلرایدی ماهی سی باس آسیایی دانشگاه خلیج فارس
6
7
محمود نفیسی بهابادی، محمد مدرسی، وحید مرشدی (1392) بررسی عملکرد رشد بچه ماهی هامور معمولی(Epinephelus coioides) در استفاده از سطوح متفاوت پروبیوتیک در جیره غذایی دانشگاه خلیج فارس
8
پایان‌نامه
1
مهین رضائی، غلامرضا عبدی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی، دارا باقری (1400) مدلسازی آزمایشگاهی کشاورزی تلفیقی با آب دریا با استفاده از پساب میگو
2
3
4
مینا عیسی پور، نگین سلامات، محمدعلی سالاری، محمود نفیسی بهابادی، امیر پرویز سلاطی (1399) شناسایی مولکولی گونه های خیار دریایی در بوشهر و مطالعه بازسازی احشایی و فعالیت آنتی اکسیدانی گونه غالب پس از بیرون ریزی احشاء
5
6
7
شیرین زارعی، غلامرضا بادزهره، رضا داوودی، محمود نفیسی بهابادی، فرزاد صالحی (1398) تاثیر مقادیر مختلف اسید بوتریک بر رشد، شاخص های خونی و آنزیم های آنتی اکسیدانی ماهی شانک زرد باله Acanthopagrus latus))
8
مهناز محمودی، امیر وزیری زاده، محمود نفیسی بهابادی، فروغ یوسفی (1398) بررسی ترکیبات زیست فعال موجود در خیار دریایی گونه Holothuria parvaساحل بوشهر با تاکید برلکتین
9
10
مرضیه قیصری، امین اوجی فرد، حسن حبیبی، محمدنبی شهیکی تاش، محمود نفیسی بهابادی، سالم مرمضی (1397) تاثیر اسانس زنیان بر پارامترهای رشد، ساختاربافتی و جمعیت باکتریهای روده در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)
11
12
13
سهیلا ثقفیان، وحید مرشدی، امیر پرویز سلاطی ، محمود نفیسی بهابادی، احمد قاسمی (1397) اثر درجات مختلف شوری بر بیان ژن های NKA و NKCCدر سی باس آسیایی (Lates calcarifer)
14
15
طباطبایی سیده مرضیه ، محمود نفیسی بهابادی (1397) بررسی رژیم غذایی وشاخص های تغذیه طبیعی کپورماهی قره آغاجی Cyprinion tenuiradius
16
17
18
غریبی یلدا، ماندانا زارعی، محمود نفیسی بهابادی، علیرضا حسنی نژاد (1396) تعیین خصوصیات آلژینات استخراج شده از دو گونه ماکروجلبک ( myrica- Cystoseira trinodis Cystoseira)
19
اکبر عباس زاده، وحید یاوری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) ، سیدجواد حسینی، محمود نفیسی بهابادی (1396) ارزیابی تغییرات بیان ژن کاتاپسین و فاکتورهای رشد در میگوی سفید غربی تحت تاثیر بایوفلاک های متفاوت
20
شهربانو موسوی مطهر ، دارا باقری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) ، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1396) بررسی اثرات نفت خام ایران بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کبد بچه ماهیان سی باس آسیایی(Lates calcarifer)
21
22
آناهیتا فرهودی، محمود نفیسی بهابادی، ایمان سوری نژاد ، علیرضا سالارزاده، میرمسعود سجادی (1396) تأثیر جایگزینی نسبی پودر ماهی با ماکروجلبک دریایی (Gracilaria pygmaea) بر عملکرد رشد، قابلیت هضم ظاهری و آنزیم های گوارشی ماهی سی باس آسیایی
23
مهری فرهمند، رضا داوودی، فرزاد صالحی، محمود نفیسی بهابادی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگوی سفید غربی(Litopenaeus vannamei ) در اب لب شور
24
فاطمه رستمی، محمود نفیسی بهابادی، رضا داوودی، فرزاد صالحی، حمیدرضا نوریزدان (1395) اثر آمونیاک بر رشد و پوست اندازی میگو پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) در شوری بالا
25
26
علی خداداد، امیر وزیری زاده، محمود نفیسی بهابادی، ایرج نبی پور (1394) بررسی امکان استخراج ساپونین از خیارهای دریایی سواحل صخره ای استان بوشهر
27
زهرا اعتمادی، محمود نفیسی بهابادی، صدیقه هاشم نیا، زهرا صولتی دالکی (1394) سنتز و بررسی الکترو شیمیایی نانوذرات معناطیسی آهن عامل دار شده با سیتو کروم سی
28
29
راضیه عبداللهی، محمود نفیسی بهابادی، علی هاشمی، ژاله مهاجری برازجانی (1393) بررسی سمیت حادعلف کش ماچتی بربرخی فاکتورهای خونی ماهی قزل آلای رنگین کمان
30
31
زینب باوی، محمود نفیسی بهابادی، مریم میربخش، محمد مدرسی، ژاله مهاجری برازجانی (1392) بررسی تاثیر اسانس و عصاره گل میخک ( Eugenia caryophyllata) در زمان حمل و نقل ماهیان سی باس
32
33
زینب سلیمانی، محمود نفیسی بهابادی، مهدی سلطانی، بابک قائدنیا (1392) بررسی اثر عصاره چای سبز در پیشگیری از ویبریوزیس و بار باکتریایی آب محل پرورش میگوی سفید غربی
34
35
36
37
کتاب
1
محمود نفیسی بهابادی، وحید مرشدی، منصور طرفی موزان زاده، امیرحسین احمدی، محمد مهدی گلشن (1399) زیست شناسی و تکثیر و پرورش ماهی باس دریایی آسیایی شابک:978-600-8451-41-9
2
محمود نفیسی بهابادی، محمد اخوان (1394) پرورش تیلاپیا شابک:9786007544044
3
محمود نفیسی بهابادی، فاطمه حسین پور ، منیژه شجاعی، رضا خدارحمی (1393) پرورش خامه ماهی در آسیا شابک:9786007544037
4
محمود نفیسی بهابادی، عیسی ابراهیمی، پروانه پیکانپور (1392) لیمنولوژی شابک:9789647235334
5
محمود نفیسی بهابادی، مرتضی علیزاده (1390) مدیریت مراکز تکثیر خامه ماهی شابک:9789647235860
6
محمود نفیسی بهابادی، علی فلاحتی مروست (1387) اصول تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان شابک:9647255577
ابداع
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!