05 مهر 1400

سیده نرجس حسینی

مرتبه علمی:
نشانی: دانشکده مهندسی - گروه مهندسی مکانیک
تحصیلات: مهندسی مواد
تلفن:
دانشکده: دانشکده مهندسی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمدحسین عنایتی (1399) ایجاد پوشش اسپینلی فریت مس روی فولاد AISI430 برای کاربرد در پیل سوختی اکسید جامد مواد پیشرفته در مهندسی: 39 (4); 23-44
2
Mojtaba Esmailzadeh, Seyedeh Narjes Hosseini, Masoud Zafari (2021) Wear and Corrosion Behaviors of Inconel 625- Cladded Layer on P460N Steel in Different Environments METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS B-PROCESS METALLURGY AND MATERIALS PROCESSING SCIENCE: 1; 1-13
3
, , , Seyedeh Narjes Hosseini (2019) Microstructure Evolution of Ultra-Fine-Grained AZ31 B Magnesium Alloy Produced by Submerged Friction Stir Processing JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE: ; 4593،4601
4
Seyedeh Narjes Hosseini, , , (2017) LaCrO3/CuFe2O4 Composite-Coated Crofer 22 APU Stainless Steel Interconnect of Solid Oxide Fuel Cells METALLURGICAL AND MATERIALS TRANSACTIONS A-PHYSICAL METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE: ; 1،7
5
6
7
Seyedeh Narjes Hosseini, , (2014) Nanoscale grain growth behaviour of CoAl intermetallic synthesized by mechanical alloying BULLETIN OF MATERIALS SCIENCE: ; 383،387
8
Seyedeh Narjes Hosseini, , (2012) Mechanochemical synthesis of Al2O3/Co nanocomposite by aluminothermic reaction ADVANCED POWDER TECHNOLOGY: ; 334،337
9
Seyedeh Narjes Hosseini, , (2012) Development and characterization of CoAl-Al2O3 intermetallic matrix nanocomposite MATERIALS CHEMISTRY AND PHYSICS: ; 341،346
10
Seyedeh Narjes Hosseini, , , (2011) Thermodynamic Aspects of Nanostructured CoAl Intermetallic Compound During Mechanical Alloying JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE: ; 601،606
مقالات در همایش ها
1
سیده نرجس حسینی (1396) کاربرد مواد جدید در چاپ سه بعدی اولین کنفرانس بین المللی مواد و تچهیزات پیشرفته
2
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1391) مطالعات سینتیکی غیر همدمای تولید نانوکامپوزیت Al2O3/Co از طریق واکنش آلومینوترمیک سومین کنفرانس بین المللی کامپوزیت: مشخصه یابی، ساخت و کاربرد
3
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1391) بررسی نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی CoAl-Al2O3 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی چهارمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
4
سیده نرجس حسینی، محمد حسین عنایتی ، فتح الله کریم زاده (1391) عملیات حرارتی نانوکامپوزیت زمینه بین فلزی CoAl-Al2O3 تولید شده به روش آلیاژسازی مکانیکی چهارمین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
5
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1391) بررسی آنتالپی تشکیل ترکیب بین فلزی CoAl نانوساختار در فرآیند آلیاژسازی مکانیکی همایش ملی مهندسی مواد
6
سیده نرجس حسینی، فتح الله کریم زاده ، محمد حسین عنایتی (1389) تولید نانوکمپوزیت سرامیکی Al2O3/Co به صورت درجا به روش آلیاژسازی مکانیکی همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
7
سیده نرجس حسینی، محمد حسین عنایتی ، فتح الله کریم زاده (1389) تولید ترکیب نانوساختار CoAl به روش آلیاژسازی مکانیکی نخستین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در صنعت پالایش نفت
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
سیده نرجس حسینی، مجتبی اسماعیل زاده (1398) تدوین دستورالعمل جوشکاری پروانه کشتی از جنس نیکل برنز آلومینیوم دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!