28 شهریور 1400

ساسان راستگو

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده مهندسی کشاورزی - گروه علوم و مهندسی باغبانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / علوم باغبانی
تلفن: 07734245865
دانشکده: دانشکده مهندسی کشاورزی

تحصیلات

  • لیسانس مهندسی کشاورزی- باغبانی ، دانشگاه شیراز ، ایران (1374 - 1378)
بیشتر

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1397) ارزیابی نوع پایه، غلظت ساکاروز و سیستم حمایت کننده محیط کشت در گیرایی و سازگاری ریزپیوندی لیموی آب (Citrus aurantifulia) بیوتکنولوژی کشاورزی: ; 1،17
2
کبری عبدالهی، بهروز اسماعیل پور ، سرور خرم دل ، ساسان راستگو، قاسم پرمون (1396) تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و محلول پاشی پوتریسین بر برخی صفات بیوشیمیایی و خصوصیات زایشی خیار گلخانه ای فرآیند و کارکرد گیاهی: ; 153،167
3
زهرا سادات خسروفرد ، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) اثر کاربرد ریشه ای و محلول پاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک علوم و فنون باغبانی ایران: ; 195،208
4
زهرا سادات خسروفرد ، سعید عشقی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) اثر کاربرد ریشه ای و محلولپاشی برگی سیلیسیم بر رشد توت فرنگی و جذب عنصرهای غذایی در تنش شوری در کشت بدون خاک علوم و فنون باغبانی ایران: ; 195208
5
6
محمد مدرسی، ساسان راستگو (1392) واکنش عملکرد و برخی صفات مورفولوژیک ارقام مختلف گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) به تنش گرما علوم گیاهان زراعی ایران: ; 59،67
مقالات در همایش ها
1
ملک حسین شهریاری، فرشته رامجردی، ساسان راستگو، محمد هدایت (1396) بهبود عملکرد دو رقم کاهو و کاهش تنش شوری با کاربرد زئولیت پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای رقم انار شیرین شهوار با استفاده از جوانه جانبی دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) بررسی ریزازدیادی رقم رباب انار در شرایط درون شیشه ای دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
4
سحر اشعری، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی
5
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) مقایسه ی نوع پایه و سیستم های حمایت کننده محیط کشت در گیرایی ریز پیوندی لیمو آب نهمین کنگره علوم باغبانی
6
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) اثر تنظیم کننده های رشد بر پرآوری و پینه زایی لیموی آب شیراز (Citrus × aurantifolia) نهمین کنگره علوم باغبانی
7
زینب پارسایی، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1394) بررسی سیستم های حمایت کننده محیط کشت و غلظت ساکارز بر تندش بذر چند نوع مرکبات نهمین کنگره علوم باغبانی
8
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مقایسه پرآوری انار رقم میخوش و محلی دشتستان (Punica granatum L.) نهمین کنگره علوم باغبانی
9
محمد هدایت، ساسان راستگو، مهین ناطق (1394) بررسی نشاء گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) تهیه شده در بستر بدون خاکحاوی ضایعات کشاورزی نهمین کنگره علوم باغبانی
10
ساسان راستگو، سحر اشعری، ملک حسین شهریاری، محمدامین کهن مو (1394) تاثیر کاربرد برگی پوترسین و اسید هیومیک بر عملکرد کیفی توت فرنگی واریته کاماروسا در کشت بدون خاک نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
11
ساسان راستگو، فاطمه اسدی، محمد هدایت (1394) بررسی تحمل شوری در لیموی آب شیراز (Citrus aurantifolia Swing.) و تأثیر پوترسین و نوع کاربردش برکاهش رشد ناشی از شوری نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
12
13
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) تکثیر درون شیشه ای انار رقم میخوش(Punica granatum L) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
14
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) اثر زئولیت بر محتوای پرولین سدیم پتاسیم و برخی ویژگی های کاهو Lactuca sativa var taftan تحت شرایط تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
15
فرشته رامجردی، ملک حسین شهریاری، ساسان راستگو، محمد هدایت (1394) بررسی اثر زئولیت بر خصوصیات مورفولوژیکی کاهو Lactuca sativa L. var. Taftan تحت تنش شوری اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
16
ساسان راستگو، نسیم محمدی، محمود ایزدی (1394) بهبود میوه نشینی درختان خرمای برحی کشت بافتی با انتخاب منبع گرده و زمان گرده افشانی مناسب دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
17
ساسان راستگو، مهناز مزارعی، رحیم خادمی (1394) نقش عناصر روی و بور در بهبود میوه نشینی و عملکرد درختان خرمای برحی کشت بافتی دومین همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران
18
سکینه جوکاری، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو، ابوذر جوکاری (1393) اثر تنظیم کنند های رشد بر پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت درون شیشه ای اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
19
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) بررسی تفاوت القای پینه زایی در ریز نمونه های مختلف کنار بنگالی دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20
سکینه جوکاری، محمد هدایت، ساسان راستگو، فرشته بیات شاه پرست (1393) مقایسه بررسی پینه زایی چهار نوع کنار (Ziziphus spp.) در کشت بافت دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
21
عباس پیراسته، محمد هدایت، ساسان راستگو (1392) تاثیر نوع ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد بر ریز افزایی کنار هندی (.Ziziphus mauritania lamk) هشتمین کنگره علوم باغبانی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، داریوش حیدری، سهیل مهاجرانی (1393) بر رسی راهکارهای ارتقائ سازگاری نهال های مانگروجهت احداث و بازسازی جنگل های حرا دانشگاه خلیج فارس
2
ساسان راستگو، عبدالعلی حسامی (1392) امکان سنجی تکثیر درخت انار شیطان (Tecomella undulata) با روش کشت بافت و قلمه دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
2
فاطمه معصومی، ساسان راستگو، ابوالفتح مرادی، عبدالعلی حسامی (1398) بررسی اثر کاربرد چای کمپوست بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی گل جعفری (Tagetes patula)
3
بهناز نادری، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) بهینه سازی باززایی کهور ایرانی در کشت درون شیشه ای
4
5
شهریاری کاه کشی زهرا ، عبدالعلی حسامی، ساسان راستگو، حمیدرضا نوریزدان (1398) اثر پاکلوبوترازول، دامینوزاید و فولیکور بر صفات رویشی و زایشی گوجه فرنگی
6
7
8
فرشته رامجردی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) اثر سطوح مختلف زئولیت بر گیاه کاهو (Lactuca sativa) تحت شرایط تنش شوری در کشت بدون خاک
9
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی (.Lycopersicon esculentum Mill) در کشت درون شیشه ای
10
معصومه عمادی، ساسان راستگو، ملک حسین شهریاری، محمد هدایت (1395) مطالعه باززایی گوجه فرنگی در کشت درون شیشه ای
11
12
13
زینب پارسایی، محمد هدایت، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1394) ریزپیوندی لیموی آب شیراز بر روی چهار پایه مرکبات
14
فرحناز معطری، محمد هدایت، ساسان راستگو، محمد مدرسی (1394) مطالعه افزایش درون شیشه ای چهار رقم انار
15
16
17
18
19
سکینه جوکاری، محمد هدایت، خداکرم عشقی، فرشته بیات شاه پرست، ساسان راستگو (1393) مطالعه رویان زایی بدنی کنار بنگالی در کشت درون شیشه ای
20
فاطمه اسدی، ساسان راستگو، پرویز ملک زاده، محمد هدایت (1392) بررسی اثر شوری کلرید سدیم و پوترسین بر رشد و ترکیب شیمیایی دانهال های لیموی آب شیراز
21
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!