07 آذر 1400

دارا باقری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیلات
تلفن: 09171706255
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Jafari Esmail, Amini Abdollatif, Hojjat Ahmadzadehfar, Dara Bagheri, Majid Assadi (2021) Cardiotoxicity and cardiac monitoring following the use of radiotheranostics agents including 177Lu-PSMA for prostate cancer and 177Lu-DOTATATE for neuroendocrine tumors NUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE: 06; 1-8
3
4
Jafari Esmail, Hojjat Ahmadzadehfar, Dara Bagheri, Amini Abdollatif, Majid Assadi (2020) Assessment of early oxidative stress following the use of radiotheranostics agents 177Lu-PSMA for prostate cancer and 177Lu-DOTATATE for neuroendocrine tumors; radioprotective effect of vitamin C NUCLEAR MEDICINE COMMUNICATIONS: DOI; DOI
5
سید مهرداد حسنی اژدری، کامران رضایی توابع، سید ولی حسینی ، دارا باقری، مایک فرینسکو، احمد قاسمی، آریا وزیرزاده، اشکان اژدری (1399) بررسی تأثیر پروبیوتیک های باسیلوس سوبتیلیس (Bacillus subtilis) و لاکتوباسیلوس پلانتروم (Lactobacillus plantarum) در آب مخازن بر فاکتورهای رشد و کیفیت لاشه میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) مجله منابع طبیعی ایران: 73; 455-470
6
وحید مرشدی، اسماء احمدی، دارا باقری، احمد قاسمی، حامد اعلمی فر ، سید حسین حسینی فر ، مارینا پائولوچی (1399) مقایسه استفاده از اسید آمینه تورین به صورت مخلوط با غذا و اسپری بر عملکرد رشد و تغذیه و پاسخ های فیزیولوژیک ماهی سی باس آسیایی (Lates calcarifer) تغذیه آبزیان: 13; 1-12
7
8
9
10
11
منصور ولی پور حسنلویی ، امین اوجی فرد، عالی حسینی، ابراهیم ستوده، دارا باقری (1398) اثر جایگزینی پودر ماهی با پودر لارو سوسک زرد (Tenebrio molitor) بر عملکرد رشد، شاخص های خون شناسی و برخی از پارامترهای ایمنی غیراختصاصی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان مجله علمی شیلات ایران: ; 1،15
12
13
14
15
16
مهرداد مرادی سقلمه چی ، سید علی اکبر هدایتی ، سید حسین حسینی فر ، دارا باقری (1397) کارایی پروبیوتیک لاکتوباسیلوس Lactobacillus)) در بهبود پارامترهای بیوشیمیایی کبد ماهی کپور معمولی(Cyprinus carpio) در معرض سطوح تحت کشنده نانو نقره بهره برداری و پرورش آبزیان: ; 53،61
17
اسماء احمدی، دارا باقری (1397) مروری بر ویژگی های اکولوژیکی و زیستی میگوهای زینتی خانواده ی آلفئیده آبزیان زینتی: ; 13،22
18
دارا باقری، شهربانو موسوی مطهر ، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1397) تاثیر مواجهه 14 روزه با نفت خام و دوره بازیابی فیزیولوژیک بر تغییرات بیوشیمیایی خون در بچه ماهیان باس آسیایی شیلات: ; 22،30
19
شهربانو موسوی مطهر ، دارا باقری، محمد محیسنی، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1397) بررسی اثرات کوتاه مدت نفت خام ایران بر برخی فاکتورهای بیوشیمیایی خون بچه ماهی باس آسیایی پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 79،90
20
محمد محیسنی، محمد امینی، مریم کریمی، دارا باقری (1397) مطالعه اثر پکتین به عنوان افزودنی غذایی در مقابله با مسمومیت کادمیمی در ماهی کپورمعمولی ) Cyprinus carpio ) محیط زیست جانوری: ; 309،316
21
, Ahmad Shadi, Dara Bagheri (2018) Effect of light and temperature factors in optimizing the growth of Parachlorella microalgae RESEARCH IN MARINE SCIENCES: ; 371،376
22
محمد محیسنی، مریم سپیدنامه، دارا باقری، مهدی بنایی، بهزاد نعمت دوست حقی (1396) بهبود توان فیزیولوژیک ماهی کپور معمولی در نتیجه استفاده خوراکی از مکمل آویشن شیرازی و ویتامین E مجله علمی شیلات ایران: ; 167،172
23
مریم سپیدنامه، محمد محیسنی، دارا باقری، مهدی بنایی، بهزاد نعمت دوست حقی (1396) مقایسه اثر تجویز خوراکی آویشن شیرازی و ویتامین E بر بهبود شاخص های رشد و سلامت بچه ماهیان کپورمعمولی قرار گرفته در معرض فلز سنگین کادمیوم محیط زیست جانوری: ; 275،284
24
امین اوجی فرد، دارا باقری، احمد شادی، سیدجواد حسینی، نرگس کیانی (1396) تنوع ریختی کفشک ماهی زبان گاوی درشت پولکCynoglossus arel (Bloch پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 19،30
25
26
27
28
, Reza Davoodi, Dara Bagheri, Fatemeh Jamali, Hamidreza Nooryazdan (2016) Evaluate the performance of Garlic extract on Saprolegnia fungus isolated from Rainbow trout eggs compared with Malachite green and Bronopol پژوهش های ماهی شناسی کاربردی: ; 93،105
29
میناسادات صادقیان، محمد محیسنی، بهزاد نعمت دوست ، دارا باقری (1395) مقایسه بهبود شاخص های رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio L.) در نتیجه تجویز آویشن شیرازی (Zataria multiflora Boiss) و ویتامین E خوراکی پژوهشهای جانوری: ; 327337
30
31
ابراهیم ستوده، جمشید امیری مقدم ، غلامرضا شاه حسینی ، دارا باقری (1394) تغییرات وزن نهایی، بازماندگی و اسیدهای چرب بچه ماهی آزاد دریای خزر (ُSalmo trutta caspius) تغذیه شده با کنجاله سویای پرتودهی شده و تخمیر شده تغذیه و بیوشیمی آبزیان: ; 25،38
32
دارا باقری، باقر مجازی امیری ، هادی پور باقر ، حمید فرهمند، افشار بارگاهی (1393) بررسی برخی شاخصهای آنتی اکسیدانی، پراکسیداسیون چربی (Liza persicus) کبد و تغییرات بیوشیمیایی سرم خون ماهی بیاح شیلات: ; 329345
مقالات در همایش ها
1
, Mahmoud Nafisi Bahabadi, Vahid Morshedi, Dara Bagheri, mansour tarfi (2020) Compensatory growth in yellowfin seabream, Acanthopagrus latus: effect on growth, digestive enzyme activities and antioxidant defense 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research, ّIran, Tehran
2
رعنا نیک پور ، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1397) روش ترکیبی استخراج DNA از بافت کهنه میگو به هدف تکثیر نشانگر مولکولی چهارمین همایش ملی میگو
3
دارا باقری، زینب سعادت طلب (1397) مروری بر حضور میکروپلاستیکها در اکوسیستمهای دریایی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس
4
دارا باقری، خدیجه لیراوی (1397) نشانگرهای زیستی آلایندهها در نرمتنان اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس
5
دارا باقری، خدیجه لیراوی، اعظم والی (1397) مروری بر تغییر اقلیم و اثرات گرمایش جهانی در اکوسیستم های دریایی و اقیانوسی اولین همایش ملی توسعه پایدار خلیج فارس
6
معصومه دشمن زیاری ، علی محمد صنعتی، عالی حسینی، دارا باقری (1394) تجمع زیستی فلز سنگین نیکل در عضله و کبد ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) صید شده از آب های خلیج فارس، (منطقه صیادی بندر دیلم) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
7
معصومه دشمن زیاری ، علی محمد صنعتی، عالی حسینی، دارا باقری (1394) تجمع زیستی فلز سنگین نیکل در عضله و کبد ماهی زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) صید شده از آب های خلیج فارس، (منطقه صیادی بندر دیلم) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
8
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) روشهای مختلف درمانی مقابله با آلودگی قارچی ساپرولگنیاسیس در آبزیان سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
9
فرانک شفیعی، رضا داوودی، دارا باقری، فاطمه جمالی، حمیدرضا نوریزدان (1394) مروزی بر تاثیر عصاره سیر یر قارچ ساپرولگنیا و مقایسه آن با مالاشبت گرین سومین همایش ملی انجمنهای علمی-دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
10
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) بررسی خصوصیات مرفومتریک و مریستیک ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در آب های خلیج فارس چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
11
فاطمه عوض پور ، امین اوجی فرد، احمد شادی، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تحلیل ژنتیکی ناحیه سیتوکروم اکسیداز در شانک زرد باله چهارمین همایش ملی توسعه دانایی محور
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
فاطمه شعبانی نژاد ، یزدان کیوانی، دارا باقری (1398) مقایسه ریخت سنجی هندسی جمعیتهای بیاه ) Liza abu ( در حوضه های آبی ایران
15
16
17
18
19
منصور ولی پور حسنلویی ، عالی حسینی، امین اوجی فرد، ابراهیم ستوده، دارا باقری (1396) تاثیر جایگزینی پودر لارو سوسک تنبریو مولیتور با پودر ماهی بر عملکرد رشد و ایمنی قزل آلای رنگین کمان
20
شهربانو موسوی مطهر ، دارا باقری، محمد محیسنی(دانشگاه خاتم الانبیاء بهبهان) ، محمود نفیسی بهابادی، امین اوجی فرد (1396) بررسی اثرات نفت خام ایران بر فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانی کبد بچه ماهیان سی باس آسیایی(Lates calcarifer)
21
22
23
24
25
کیانی هرچگانی نرگس ، امین اوجی فرد، دارا باقری، سیدجواد حسینی، احمد شادی (1395) تمایز ژنتیکی و ریخت شناسی گونه های کفشک ماهیان زبان گاوی در آبهای خلیج فارس(بوشهر)
26
27
28
29
مریم سپیدنامه، دارا باقری، محمد محیسنی، مهدی بنایی، بهزاد نعمت دوست حقی (1394) مقایسه استفاده خوراکی از اویشن شیرازی و ویتامین E بر کپور معمولی در مواجهه با کادمیوم
30
فاطمه عوض پور ، احمد شادی، امین اوجی فرد، سیدجواد حسینی، دارا باقری (1394) تمایز ژنتیکی و ریخت شناختی گونه های خانواده شانک ماهیان در بوشهر
31
مهدی مظفری، دارا باقری، هادی اسلامی زاده، حسین فالی نژاد (1394) مطالعه بهره ایزومرهای شکلی 042Am تولید شده در فرایندهای همجوشی d 042Pu در چارچوب مدل آماری
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!