11 آذر 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان اثر متقابل اسيدهاي چرب امگا 3 HUFA و ويتامين E جيره بر رشد و پارامترهاي خوني بچه ماهي نورس آزاد درياي خزر (Salmo trutta caspius).
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله علوم و فنون شیلات
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ستوده (نفر اول) ، عبدالمحمد عابدیان کناری (نفر دوم) ، صابر خدابنده (نفر سوم) ، خسرو خواجه (نفر چهارم)

چکیده

تحقیق حاضر بهمنظور بررسی اثر ترکیبی مقادیر مختلف اسـیدهای چـرب ضـروری امگـا HUFA 3 ) DHA, C22:6n-3و (EPA, C20:5n-3و ویتامین Eجیره بر شاخصهای رشـد )وزن نهـایی، ضریب رشد ویژه و ضریب تبدیل غذایی( و برخی از شاخصهای فیزیولوژیـک )هماتوکریـت، میـزان چربیها و لیپوپروتئینهای پلاسما(، در بچهمـاهی نـورس مـاهی آزاد دریـای خـزر (Salmo trutta ) caspiusانجام شد. ابتدا شش جیره با سـه مقـدار مختلـف از اسـیدهای چـرب امگـا DHA) 3و 1 (EPAبه ) 0/5پایین(، 2به ) 1متوسط( و 4به ) 2بالا( درصد و هر یک از ایـن مقـادیر بـا یکـی از سطوح ) 300پایین( و ) 1000بالا( میلیگرم ویتامین Eدر کیلوگرم جیره تهیه شد )بهترتیب ،LH ،LL HL ،MH ،MLو .(HHبچهماهیان نورس با میانگین وزن اولیه ) 600±25میلیگرم( بهطور تصادفی در تانکهای پرورشی تقسیم و به مدت 10هفته با هر یک از جیرههـا تغذیـه شـدند. نتـایج نشـان داد ضریب نرخ رشد ویژه و میانگین وزن نهایی بهطور معناداری در تیمـار MHو HHنسـبت بـه دیگـر تیمارها بالاتر است ) .(p<0/05شاخصهای سـلامتی ماننـد درصـد هماتوکریـت تغییـرات معنـاداری نداشتند، با این حال، چربیها و لیپوپروتئینهای پلاسما به میزان بیشتری تحت تـأثیر اسـیدهای چـرب امگا HUFA 3جیره قرار گرفتند و ویتامین Eو اثر متقابل ویتامین Eو اسیدهای چرب تأثیر انـدکی بر این شاخصها نشان دادند. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد وقتی سطح مناسبی از ویتـامین Eدر جیره باشد، افزایش امگا HUFA 3مـیتوانـد موجـب بهبـود عملکـرد رشـد و بهبـود شـرایط فیزیولوژیک این ماهی در این مرحله از رشد گردد