11 آذر 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان جوامع ماكروبنتوزي و برخي از پارامترهاي زيستي جنگل حراي سواحل شمالي خليج فارس (ناحيه بردخون)
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
بنتوز تنوع زیستی خلیج فارس مانگرو
مجله بوم شناسی آبزیان
شناسه DOI
پژوهشگران عالی حسینی (نفر اول) ، ابراهیم ستوده (نفر دوم) ، مهدی محمدی (نفر سوم) ، اکبر عباس زاده (نفر چهارم)

چکیده

جنگل حرای بردخون با 22 هکتار مساحت، یکی از زیستگاههای حیاتی سواحل استان بوشهر به شمار میرود که در موقعیت جغرافیایی 15 درجه و 15 دقیقه طول شرقی و 25 درجه و 48 دقیقه عرض شمالی واقع شده است. این باریکه اکوسیستم جنگلی حدود 48 تا 588 متر عرض دارد و یک کانال مورب نسبت به خط ساحلی از وسط آن عبور میکند که پراکندگی درختان حرا در قسمت غربی آن بیشتر است. در مطالعه حاضر برخی از ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، تنوع زیستی و فراوانی ماکرو بنتوزهای جنگل حرای، منطقه مل گنزه )بردخون( در طی چهار فصل سال 5841 بررسی گردید. به منظور پوشش تمام منطقه از 4 ایستگاه در 8 ترانسکت نمونه برداری شد. در بین ایستگاه های نمونهبرداری شده 6 ایستگاه دارای بافت گلی و 2 ایستگاه بافت ماسه ای داشت. در بین گونه های جانوری 28 گونه ماکروفون متعلق به 8 ردهی شکم پایان، سختپوستان عالی )مالاکوستراکا(، پرتاران و دوکفهایها شناسایی شد که به ترتیب Cerithidea cingulata و Paphia galus 4 گونه غالب در تمام فصول حضور داشتند. گونه های از رده های دوکفه ای ها و شکمپایان بیشترین فراوانی داشتند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی با تنوع و تراکم ماکروفونها رابطهی مستقیمی نشان دادند. در مجموع نتایج نشان داد که تراکم، فراوانی و تنوع گونهای ماکروبنتوزها در جنگل حرا مل گنزه دارای تغییرات فصلی و ناحیه ای است.