11 آذر 1400
ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه علوم شیلاتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی
تلفن: 09173740528
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير سطوح مختلف فسفاتيديل كولين جيره بر پارامترهاي رشد، بقا و پروفيل اسيدهاي چرب كبد آلوين ماهي آزاد درياي خزر ( (Salmo trutta caspius
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله شیلات
شناسه DOI
پژوهشگران ابراهیم ستوده (نفر اول) ، عبدالمحمد عابدیان کناری (نفر دوم) ، مهران حبیبی رضایی (نفر سوم)

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فسفاتیدل کولین جیره بر فاکتورهای رشد، بقا و پروفیل اسیدهای چرب کبد آلوین ماهی آزاد دریای خزر (Salmo trutta caspius) با میانگین وزن 12/0±8/0 گرم به مدت 5 هفته انجام گرفت. فسفاتیدل کولین در 4 سطح 0، 2، 4 و 6 درصد به جیره اضافه گردید. پرورش آلوین ها در سیستم بازچرخش آب با میزان تعویض روزانه 20 درصد و با بکارگیری زئولیت و فیلتر زیستی انجام گرفت. آلوین ها روزانه 6 بار و به میزان اشباع غذادهی شدند. در پایان آزمایش فاکتورهای مختلف رشد در تیمارهای تغذیه شده با 4 و 6 درصد فسفاتیدل کولین جیره اختلاف معنی داری نسبت به تیمارهای شاهد و 2 درصد داشتند (P<0.05). شاخص کبدی (HSI) و شاخص دستگاه گوارش (VSI) بطور معنی داری (P<0.05) تحت تاثیر مقادیر مختلف فسفاتیدیل کولین قرار گرفتند. پروفیل اسیدهای چرب کبدی مشابه پروفیل اسیدهای چرب جیره تغییرکرد و میزان اسیدهای چرب لینولئیک اسید (18:2n-6)، آراشیدونیک اسید (20:4n-6) و مجموع اسیدهای چرب بلند زنجیره غیر اشباع (PUFA) افزایش معنی داری یافت. میزان بقا در همه تیمارها بالا بود و اختلاف معنی داری (P>0.05) مشاهده نشد. نتایج آزمایش نشان داد این ماده اثرات مثبت و معنی داری بر میزان رشد و فاکتورهای تغذیه ای ماهی آزاد دریای خزر دارد و مطلوب ترین سطح تغذیه ای فسفولیپید جیره مقدار 4 درصد در این وزن می باشد.