28 خرداد 1403
شهربانو يدالهي

شهربانو یدالهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
تلفن: 07731222110
دانشکده:

مشخصات پژوهش

عنوان
فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر میزان آمادگی سازمان در زمینه یادگیری الکترونیکی
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
Keywords: e-learning readiness, organizational culture, hierarchy culture, clan culture, market culture, adhocracy culture.
پژوهشگران سید یعقوب حسینی (نفر اول) ، صدیقه اردست (نفر دوم) ، شهربانو یدالهی (نفر سوم)

چکیده

یادگیری الکترونیکی یکی از ضرورت های سازمان های امروزی است و شایسته است که سازمان های میزان آمادگی خود را برای استقرار سیستم یادگیری الکترونیکی مورد ارزیابی قرار دهند. این پژوهش تلاش دارد تا میزان اثرگذاری فرهنگ سازمانی را بر روی میزان آمادگی سازمان در زمینه یادگیری الکترونیکی مورد بررسی قرار دهد. برای دستیابی به هدف پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی و آمادگی برای یادگیری الکترونیکی استفاده شده است. پرسشنامه نخست از پژوهش کویین و کامرون گرفته شده و برای آمادگی برای یادگیری الکترونیکی از پرسشنامه هاکان آی دین و دنیز تاسکی استفاده شده است و براساس شرایط جامعه، بو می سازی شده است. قلمرو مکانی این پژوهش سازمان های دولتی و خصوصی مستقر در بوشهر بوده و تعداد 68 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفته است. برای سنجش فرضیه های پژوهش از آزمون معناداری ضریب بتا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که از بین چهار نوع فرهنگ سازمانی، دو نوع از آن (فرهنگ قومی و فرهنگ ویژه سالاری) بر روی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی اثر مثبت داشته و دو نوع دیگر از فرهنگ (فرهنگ سلسله مراتبی و فرهنگ بازار) دارای تاثیر منفی بر روی میزان آمادگی یادگیری الکترونیکی داشته است.