16 آذر 1402
عباس عباسي

عباس عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
The Role of Event Knowledge and First Language Syntactic Experience in Sentence Processing by Persian Learners of English
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
sentence processing, syntactic knowledge, event knowledge, congruency
پژوهشگران مینا محمدی (دانشجو) ، فاطمه نعمتی (استاد راهنما) ، عباس عباسی (استاد مشاور)

چکیده

پردازش جمله شامل به کارگیری نشانه های زبانی و غیرزبانی به منظور درک معنای رشته ای از کلمات و نحوه سازمان یافتن آنها در جمله است. دانش رویدادی و دانش نحوی به عنوان دو عامل تاثیرگذار در پردازش و تفسیر جمله در نظر گرفته می شوند. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دانش رویدادی (به صورت متغیر تناسب) و دانش نحوی بر زمان خوانش جملات انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی است. در این پژوهش، از جملاتی بهره برده ایم که براساس تناسب (بین فاعل، مفعول و محیط متنی) و همچنین شباهت و تفاوت ساختار نحوی فعل ها با زبان اول، دستکاری شده و تغییر یافته اند. رگرسیون mixed-effect و انوا از روش های آماری به کار رفته در این مقاله است که به منظور تحلیل زمان خوانش جملات استفاده شد. تحلیل های چند لایه ای نشان دادند که جملات متناسب در مقایسه با جملات نامتناسب، سریعتر خوانده شدند، زیرا کمترین زمان خوانش برای دو کلمه بعد از مفعول زمانی ثبت شده است که این دو کلمه با رویداد برخاسته از فاعل و مفعول، متناسب بود. همچنین تحلیل ها نشان دادند که جملات حاوی فعل های متفاوت با فارسی براساس قواعد نحوی، بیشترین زمان را جهت پردازش از خوانندگان گرفته است. بنابراین، شباهت نحوی با زبان اول می تواند تسهیل گر خوانش و پردازش یک متن برای خوانندگان باشد. بنابراین دانش ما در مورد موجودات، اشیا و رویدادهای اطراف و همچنین دانش و تجربه نحوی یک فرد دوزبانه از زبان اول و دوم، منابع موجود اطلاعاتی مهمی به شمار می روند که خوانندگان به هنگام پردازش جملات یک متن از آنها بهره می برند.