02 مهر 1402
عباس عباسي

عباس عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
zohreh sohrabi, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2022) Iranian EFL teachers’ perceptions of writing assessment literacy: a countrywide study Language Testing in Asia: 12; 1-19
2
nasim heidari, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2022) Raters’ perceptions of rating scales criteria and its effect on the process and outcome of their rating Language Testing in Asia: 12; 1-19
3
, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2019) The Integrative Effect of Direct Corrective Feedback and Metalinguistic Explanation on Learners Accuracy in using English Articles Applied Research on English Language: ; 489،510
4
Fatemeh Rasouli Kashkouli, Nasim Ghanbari, Abbas Abbasi (2016) The Effect of Van Dijk Discourse Strategies on Iranian EFL Learners’ Writing Proficiency Theory and Practice in Language Studies: 6; 819-829
مقالات در همایش ها
1
پردیس احمدزاده ریشهری ، فاطمه نعمتی، عباس عباسی (1398) تاثیر «اجرای عملی» و مصورسازی جملات بر پردازش جملات در نوآموزان زبان انگلیسی اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
2
زهرا صحافی زاده ، عباس عباسی، فاطمه نعمتی (1398) بررسی مقابله ای معنایی افعال دوکلمه ای زبان انگلیسی در نوشته های فراگیران ایرانی و انگلیسی زبانان اولین کنفرانس بین المللی دانشگاه اصفهان در پژوهش های زبان انگلیسی
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
پایان‌نامه
1
2
3
4
5
6
7
مینا محمدیان، عباس عباسی، نسیم قنبری (1400) The Effect of PowerPoint-Enhanced Teaching on Iranian EFL Learners` Oral Production
8
پردیس احمدزاده ریشهری ، فاطمه نعمتی، عباس عباسی (1400) Body Object Interaction as a Resource in Foreign Language Lexical Acquisition through Acting-Out Method
9
امیری وحیدالله ، عباس عباسی، نسیم قنبری (1400) Investigating the Use of Vocabulary Learning Strategies among Afghan EFL Students (A Case Study of Badakhshan University)
10
زهره سهرابی شکفتی، نسیم قنبری، عباس عباسی (1400) Writing Assessment Literacy: Iranian EFL Teachers’ Knowledge, Beliefs, and Practices
11
طیبه گاوداری، عباس عباسی، نسیم قنبری (1400) A Corpus-based Study of Linking Adverbials in Iranian EFL Articles and Those of the English Native Speakers
12
13
الهام کوهی، عباس عباسی، فاطمه نعمتی (1399) A Corpus-based Study of Discourse Markers in the Oral Communication of Iranian EFL Learners
14
محمدجواد رمضانی، فاطمه نعمتی، عباس عباسی (1397) The interplay of modality and metalinguistic awareness in learning English Intonation by Persian learners of English
15
16
17
زهرا صحافی زاده ، عباس عباسی، فاطمه نعمتی (1396) A Contrastive Semantic Analysis of Phrasal Verbs in Iranian EFL learners' and Native Speakers' writings: A Corpus-Based Study
18
19
پالاش فرشته، عباس عباسی، فاطمه نعمتی (1395) A Corpus-based Study of the Use of Phrasal Verbs in Iranian EFL Students’ writing
20
21
22
23
24
25
26
27
فاطمه رسولی کشکولی، نسیم قنبری، عباس عباسی (1394) تاثیر استراتژیهای گفتمان وندایک بر مهارت نوشتاری زبان آموزان ایرانی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!