16 آذر 1402
عباس عباسي

عباس عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
Investigating the Use of Vocabulary Learning Strategies among Afghan EFL Students (A Case Study of Badakhshan University)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
EFL Students, EFL Teachers, Vocabulary Learning Strategies, Vocabulary Learning Problems
پژوهشگران امیری وحیدالله (دانشجو) ، عباس عباسی (استاد راهنما) ، نسیم قنبری (استاد مشاور)

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین فرآیندهایی که زبان آموزان با آن درگیر هستند، یادگیری واژگان است. فراگیران زبان انگلیسی برای غلبه بر چالش های یادگیری واژگان باید راهبردهای موثر یادگیری لغات را درک کنند. مطالعه حاضر به بررسی باورهای زبان آموزان زبان انگلیسی در مورد راهبردهای یادگیری واژگان (VLS) در دانشگاه بدخشان، افغانستان پرداخت. هدف اصلی مطالعه حاضر این مهم بود که از کدام یک از راهبردهای فراگیران بیشترین استفاده و کدامیک کمتر استفاده شده است. علاوه بر این، این مطالعه چالش های رایج واژگانی فراگیران زبان انگلیسی و همچنین دیدگاه های معلمان زبان انگلیسی در مورد اثربخشی استراتژی های اکتساب واژگان در دستیابی به واژگان انگلیسی را بررسی کرد. این مطالعه از یک طرح تحقیق ترکیبی با 71 زبان آموز انگلیسی استفاده می کند که در پرسشنامه نظرسنجی برگرفته از طبقه بندی اشمیت (1997) VLSs شرکت کردند. این پرسشنامه شامل پنج دسته استراتژی های تعیین، راهبردهای اجتماعی، راهبردهای حافظه، راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی است. همچنین مصاحبه نیمه ساختاریافته با 8 معلم زبان انگلیسی انجام شد. تجزیه و تحلیل توصیفی در نسخه SPSS (26) نشان داد که زبان آموزان از راهبردهای فراشناختی بیشترین استفاده را می کنند. بواسطه این راهبرد، زبان آموزان کلمات جدید را از فیلم ها، اینترنت و آزمون های کلمه یاد می گیرند. در حالی که راهبردهای اجتماعی کمترین استفاده را در بین زبان آموزان زبان انگلیسی داشتند. همچنین بیشترین چالش هایی که زبان آموزان زبان انگلیسی در یادگیری واژگان انگلیسی با آن مواجه می شوند، مشکلات در زمینه کاربرد کلمات در زمینه واقعی و مناسب، چالش های مربوط به املا و مشکلات تلفظ بود. تحلیل موضوعی مصاحبه های اساتید زبان انگلیسی نشان داد که آنها از راهبردهایی مانند مطالعه واژگان انگلیسی از طریق زمینه و همچنین صحبت با زبان مادری آگاه بودند. علاوه بر این، پاسخ مصاحبه شوندگان نشان داد که اساتید زبان انگلیسی به دلیل تسلط ضعیف دانش آموزان به گرامر و دسترسی محدود آنها به مواد آموزشی، قادر به آموزش برخی از راهبرد هایی نیستند که برای فراگیران مفید است. نتایج همچنین نشان داد که اساتید زبان، واژگان انگلیسی را از طریق تصاویر، اشیا، داستان های کوتاه و همچنین با توصیه به دانش آموزان برای استفاده از کلمات داده شده در جملات آ