16 آذر 1402
عباس عباسي

عباس عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
The Effect of PowerPoint-Enhanced Teaching on Iranian EFL Learners` Oral Production
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
PowerPoint, Oral Production, Iranian EFL Learners, Male, Female
پژوهشگران مینا محمدیان (دانشجو) ، عباس عباسی (استاد راهنما) ، نسیم قنبری (استاد مشاور)

چکیده

60 چکیده ارتقا مهارت گفتاری دانش آموزان همیشه یک چالشبرای آموزگاران بوده است.آن ها میتوانند از متودهای جدید برای آموزش مهارت گفتاری دانش آموزان استفاده کنندو همزمان به زبان آموزان انگیزه بیشتری برای صحبت کردن در کلاس بدهند.تحقیق کنونیبه بررسی تاثیر استفاده از پاورپوینت در بهبود مهارت گفتاری به زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی میپردازد و همچنین تاثیرنقش جنسیت را در موثر بودن استفاده از روش پاورپوینترابررسی میکند.آزمونOPTاز زبان آموزانگرفته شد و60نفر از آن ها(زن و مرد)به عنوانشرکت کنندگان سطح متوسط انتخاب شدند.به طور مساوی به دو گروهآزمایشی وکنترل تقسیم شدند.به منظور بررسی سطح زبان دو گروه یک آزمونمهارت گفتاری قبل و یک آزمون بعد از دوره از آنهاگرفته شد.در گروه آزمایشی از پاورپوینت برای تدریس استفاده شد در حالی که در گروه کنترل از شیوه تدریس سنتی استفاده شد.برای بررسی داده ها ازtest-TوANOVAاستفاده گردید.نتایج نشان داد که با اینکه دو گروه در مهارت گفتاری پیشرفت داشته اند ولی گروه آزمایشی عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشته است.بررسی داده ها همچنین نشان داد که هیچ تفاووتی در عملکرد دو جنسیت نیست