01 مرداد 1403
عباس عباسي

عباس عباسی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه زبان و ادبیات انگلیسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان انگلیسی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
Rater's Perception of Rating Components in Rating Scales and its Effect on the Process and Outcome of the Rating
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
rater, rating scale, rater perception, rating scale components, rating
پژوهشگران نسیم حیدری (دانشجو) ، نسیم قنبری (استاد راهنما) ، عباس عباسی (استاد مشاور)

چکیده

بسیاری براین باورند که عملکرد تصحیح انسان تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل مختلف است. در این میان، متغیرهای مرتبط با ارزیاب مانند تجربه، پیشینه ی زبانی، درک و نگرش ارزیاب ها بیشتر به چشم می خورد.یکی از عوامل مهم مرتبط با ارزیاب، نحوه ی تعامل ارزیاب ها با سنجه های رتبه بندی است. به طور خاص،چگونگی درک شاخص های سنجه ها به ارزیاب ها کمک می کند برای نمره دهی برنامه ریزی بیشتری کنند. به همین منظور، مطالعه ی حاضر درک ارزیاب ها از سنجه های رتبه بندی و رفتارهای رتبه بندی بعدی شان را برحسب دو سنجه ی تحلیلی و کل نگر بررسی میکند. از این رو، نه ارزیاب بسیار با تجربه آموزش دیدند و بعداً از آنها خواسته شد تا با استفاده از مقیاس کل نگر آیلتس و مقیاس تحلیلی جیکوب و همکاران) 1981 (، افکار خود را در حین رتبه بندی مقالات دانشجویی بیان کنند . پس از تجزیه و تحلیل پروتکل های فکر با صدای بلند، چهار الگو پدیدار شد. یافتهها نشان داد که در الگوی اعتبارسنجی، ارزیابها صرفا برای اعتبارسنجی رتبهبندیهای خود به مؤلفههای مقیاس کلنگر مراجعه میکنند. در حالی که در الگوی تسلط، ارزیابها برای داشتن رتبهبندی مطمئنتر، خوانش سنجه قبل از-ارزیابی را داشتند. در تصحیح رتبه بندی تحلیلی، ارزیاب ها این الگوی تسلط را نیز اتخاذ کردند. علاوه بر این، نتایج یک آزمون T نشان میدهد که ارزیابها با استفاده از مقیاسهای رتبهبندی کلنگر و تحلیلی، نمرات متفاوتی را به متون اختصاص دادند. در مجموع، نتایج نشان داد که تفسیر صریح ارزیاب ها از مؤلفه های مقیاس به آنها کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف متون دانش آموزان را با کیفیت بهتر ارزیابی کنند. این مطالعه مفاهیم متعددی را برای برنامههای آموزشی ارزیابیکننده و ارزیابی نگارش EFL ارائه میکند .