16 آذر 1402
افسانه مرادي

افسانه مرادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان اثربخشي مواجهه درماني مداوم بر تاب آوري و نشانه هاي باليني دختران آزار ديده ي جنسي مبتلا به اختلال استرس پس از آسيب
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
اختلال استرس پس از سانحه، مواجهه درمانی مداوم، تاب آوری، نوجوانان، آزار جنسی
مجله روانشناسی بالینی و شخصیت
شناسه DOI 10.22070/CPAP.2022.14984.1128
پژوهشگران سمیره کریمی (نفر اول) ، شکوفه متقی (نفر دوم) ، افسانه مرادی (نفر سوم)

چکیده

قدمه: اختلال استرس پس از سانحه، یک اختلال شدید روانشناختی است که پس از تجربه یک رخداد استرس زا و آسیب زا به وجود می آید. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی مواجهه درمانی مداوم بر تاب آوری و کاهش نشانه های بالینی دختران آزار دیده ی جنسی مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب بود. روش: طرح پژوهش تک آزمودنی از نوع A-B با دوره پیگیری بود. جمعیت آماری پژوهش را کلیه دختران 12 تا 18 سال مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب ناشی از آزار جنسی مراجعه کننده به مرکز اورژانس اجتماعی شهرستان ایذه در سال 1399 تشکیل دادند. دو نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای هر کدام از شرکت کنندگان 3 جلسه خط پایه در نظر گرفته شد. جلسات مداخله به-صورت انفرادی بر اساس برنامة مواجهه درمانی مداوم در 10 جلسه 90 دقیقه ای انجام گرفت. ارزیابی ها با استفاده از مقیاس نشانگان اختلال استرس پس از سانحه کودکان (فوآ و همکاران، 2018) و پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) در مرحله خط پایه، جلسات مداخله و یک ماه بعد از پایان درمان (پیگیری) انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل بصری نمودار، محاسبه درصد بهبودی و شاخص درصد پایا انجام شد. نتایج: یافته ها نشان داد هر دو مراجع با شروع مداخله روند کاهشی و رو به بهبودی را در طراز نمرات مقیاس نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و روند افزایشی و رو به بهبودی را در طراز نمرات مقیاس تاب آوری نشان دادند. آزمودنی ها این نتایج را تا یک ماه پس از درمان حفظ نمودند. بحث و نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که درمانگران حوزة کودک و نوجوان در افزایش تاب آوری و بهبود علایم ناشی از استرس از مواجهه درمانی مداوم برای اثربخشی بیشتر استفاده کنند. این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه آموزش و ارتقای بهداشت روانی کودکان ارائه می کنند.