سمیره کریمی

خانه /سمیره کریمی
نام و نام خانوادگی سمیره کریمی
شغل سایر / کارشنارسی ارشد دانشگاه اردکان
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 دستاوردهای روانشناختی 1 (1402) 1-10
2 روانشناسی سلامت سال دوازدهم، شماره اول(پیاپی 45) (1402) 43-62
3 روانشناسی بالینی و شخصیت 1 (1401) 1
4 رویش روان شناسی سال 11، شماره 3 (1401) 171-182
5 مطالعات روانشناسی بالینی دروه 4، شماره 46 (1401) 3