02 مهر 1402

ملیحه عمرانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن: 077
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
2
Malihe Omrani, h sadeghi, samaneh fazelpour (2022) Design and construction of the experimental plasma water activation system Radiation Physics and Engineering: 10; 10-15
3
samaneh fazelpour, h sadeghi, amir Chakhmachi, Malihe Omrani (2022) Design and simulation of the high efficiency ion source for Damavand NBI heating system FUSION ENGINEERING AND DESIGN: 183; 113275
4
h sadeghi, , samaneh fazelpour, Malihe Omrani (2022) Simulation of dense plasma focus devices to produce N-13 efficiently LASER AND PARTICLE BEAMS: 37; 209-216
5
ملیحه عمرانی، اسماعیل جعفری، زینب علی پور، هاجر زارعی (1400) مقدمه ای بر درمان به روش گیراندازی نوترون بور (BNCT): وضعیت کنونی و چشم انداز آینده طب جنوب: 24; 610-625
6
samaneh fazelpour, h sadeghi, amir Chakhmachi, d iraji, Malihe Omrani, mohsen zare (2020) The Effect of Key Parameters on Power Absorption in Helicon Plasma Sources IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 48; 2337 - 2350
7
, d iraji, maryam ghasemi, h sadeghi, moslem kazemi, Malihe Omrani, hamidreza mirzaei, dariush rostamifard, saeideh kohestani, mohsen mardeni, shiva shahshenas (2019) Alborz tokamak system engineering and design Nuclear Engineering and Design/Fusion: 141; 91-100
8
9
Malihe Omrani, , d iraji (2016) Experimental measurements of the hollow cathode DC glow discharge parameters in Ar and He plasmas PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY: 25; 8
10
Malihe Omrani, , Mohammad Saeed Moti Birjandi (2016) Enhanced electrical conductivity of two layers AlN–TiN coating on SS316L as bipolar plate using plasma focus device INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 41; 5028-5036
11
Malihe Omrani, , (2013) The effect of TiN nanoparticles deposition with different number of shots on SS316L by plasma focus device Radiation Effects and Defects in Solids: 168; 188-198
12
Malihe Omrani, , , Arash Khosravi (2012) Improvement of corrosion and electrical conductivity of 316L stainless steel as bipolar plate by TiN nanoparticle implantation using plasma focus INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; 14676،14686
13
Malihe Omrani, , (2011) Coating of Titanium Nitride on Stainless Steel Targets by a 4 kJ Plasma Focus Device JOURNAL OF FUSION ENERGY: 31; 401-404
مقالات در همایش ها
1
Malihe Omrani, Rouhollah (Kouroush) Gheisari, maryam ghasemi (2022) Siliconization of Molybdenum using glow discharge method , Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ملیحه عمرانی، سمانه فاضل پور، حسین صادقی (1401) ارائه روشی برای ضدعفونی کردن خرما مبتنی بر پلاسما دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
سمانه فاضل پور، ملیحه عمرانی، حسین صادقی، مجتبی قاسمی (1398) دستگاه تولید آب فعال شده با استفاده از پلاسما
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!