24 تیر 1403

ملیحه عمرانی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: پژوهشکده خلیج فارس - گروه زیست فناوری
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی هسته ای
تلفن: 077
دانشکده: پژوهشکده خلیج فارس

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
samaneh fazelpour, h sadeghi, , amir Chakhmachi, Malihe Omrani (2023) Investigation Ion Beam Extraction for Increase Thrust, Efficiency, and Lifetime of RF-ICP Ion Thruster IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 10.1109/TPS.2023.3312160; 1-14
2
3
Malihe Omrani, h sadeghi, samaneh fazelpour (2022) Design and construction of the experimental plasma water activation system Radiation Physics and Engineering: 10; 10-15
4
samaneh fazelpour, h sadeghi, amir Chakhmachi, Malihe Omrani (2022) Design and simulation of the high efficiency ion source for Damavand NBI heating system FUSION ENGINEERING AND DESIGN: 183; 113275
5
h sadeghi, , samaneh fazelpour, Malihe Omrani (2022) Simulation of dense plasma focus devices to produce N-13 efficiently LASER AND PARTICLE BEAMS: 37; 209-216
6
ملیحه عمرانی، اسماعیل جعفری، زینب علی پور، هاجر زارعی (1400) مقدمه ای بر درمان به روش گیراندازی نوترون بور (BNCT): وضعیت کنونی و چشم انداز آینده طب جنوب: 24; 610-625
7
samaneh fazelpour, h sadeghi, amir Chakhmachi, d iraji, Malihe Omrani, mohsen zare (2020) The Effect of Key Parameters on Power Absorption in Helicon Plasma Sources IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE: 48; 2337 - 2350
8
, d iraji, maryam ghasemi, h sadeghi, moslem kazemi, Malihe Omrani, hamidreza mirzaei, dariush rostamifard, saeideh kohestani, mohsen mardeni, shiva shahshenas (2019) Alborz tokamak system engineering and design Nuclear Engineering and Design/Fusion: 141; 91-100
9
10
Malihe Omrani, , d iraji (2016) Experimental measurements of the hollow cathode DC glow discharge parameters in Ar and He plasmas PLASMA SOURCES SCIENCE & TECHNOLOGY: 25; 8
11
Malihe Omrani, , Mohammad Saeed Moti Birjandi (2016) Enhanced electrical conductivity of two layers AlN–TiN coating on SS316L as bipolar plate using plasma focus device INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: 41; 5028-5036
12
Malihe Omrani, , (2013) The effect of TiN nanoparticles deposition with different number of shots on SS316L by plasma focus device Radiation Effects and Defects in Solids: 168; 188-198
13
Malihe Omrani, , , Arash Khosravi (2012) Improvement of corrosion and electrical conductivity of 316L stainless steel as bipolar plate by TiN nanoparticle implantation using plasma focus INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY: ; 14676،14686
14
Malihe Omrani, , (2011) Coating of Titanium Nitride on Stainless Steel Targets by a 4 kJ Plasma Focus Device JOURNAL OF FUSION ENERGY: 31; 401-404
مقالات در همایش ها
1
Malihe Omrani, Rouhollah (Kouroush) Gheisari, maryam ghasemi (2022) Siliconization of Molybdenum using glow discharge method , Iran, Tehran
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ملیحه عمرانی، سمانه فاضل پور، حسین صادقی (1401) ارائه روشی برای ضدعفونی کردن خرما مبتنی بر پلاسما دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
مریم عسکری شایگان، رضا امراللهی، ملیحه عمرانی (1402) طراحی و ساخت سیستم پلاسمای تخلیه تابان با هدف پردازش بذر گیاهان
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
سمانه فاضل پور، ملیحه عمرانی، حسین صادقی، مجتبی قاسمی (1398) دستگاه تولید آب فعال شده با استفاده از پلاسما
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!