25 تیر 1403
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان مقايسه دو برنامه تمرين هوازي تداومي و تناوبي بر ميزان هايپرتروفي مرضي درون گرا و عملكرد قلبي بيماران پس از عمل جراحي پيوند شريان كرونر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی و تداومی هایپرتروفی مرضی درون گرا عملکرد قلبی عمل جراحی پیوند شریان کرونر
مجله مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش
شناسه DOI 10.22077/JPSBS.2017.617
پژوهشگران سارا زارع کاریزک (نفر اول) ، مجید کاشف (نفر دوم) ، عباسعلی گائینی (نفر سوم) ، مصطفی نجاتیان (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف: بازتوانی قلبی اثر مثبتی بر ساختار و عملکرد قلبی دارد، اما تاثیر انواع تمرین در این زمینه بعد از عمل جراحی پیوند شریان کرونر تامل برانگیز است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، بررسی تفاوت اثر دو نوع تمرین ورزشی تناوبی و تداومی بر میزان هایپرتروفی مرضی درون­گرا و عملکرد قلبی بیماران پس از عمل جراحی پیوند شریان کرونر بود. روش تحقیق: 36 بیمار تحت عمل جراحی پیوند شریان کرونر قرار گرفته که مبتلا به پرفشارخونی و هایپرتروفی مرضی قلبی درون­گرا بودند به صورت هدفمند انتخاب و در سه گروه کنترل (بدون تمرین)، تمرین تداومی و تناوبی (تعداد 3 جلسه در هفته و به مدت 8 هفته) جای­ گذاری شدند. 48 ساعت قبل و بعد از دوره تمرینی، از اکوکاردیوگرافی به روش دو­بعدی و فرمول­ های مخصوص برای محاسبه میزان شاخص جرم بطنی، نسبت ضخامت دیواره به ابعاد پایان دیاستولی بطن چپ، کسر تخلیه و تخمین درجه اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ، استفاده شد. از آزمون های t همبسته، تحلیل واریانس یک­ راهه، ویلکاکسون، کروسکال والیس و یومن ویتنی برای تجزیه و تحلیل نتایج در سطح معنی­ داری 0/05 استفاده شد. یافته­ ها: نتایج نشان داد که میزان شاخص جرم بطن چپ و نسبت ضخامت دیواره به ابعاد پایان دیاستولی بطن چپ، در هر دو گروه تداومی و تناوبی کاهش پیدا کرده­اند که این کاهش­ها تنها در گروه تناوبی معنی­ دار بود و تفاوت معنی­ داری نیز با تغییرات سایر گروه­ ها داشت (0/001>p). عملکرد سیستولی و دیاستولی نیز در هر دو گروه تجربی بهبود داشتند که این بهبود تنها در گروه تناوبی معنی­ دار بود (0/001>p) و تفاوت معنی­ داری نیز با تغییرات سایر گروه­ ها داشت (0/05>p).نتیجه­ گیری: تمرین تناوبی در مقایسه با تمرین تداومی باعث کاهش بیشتر در هایپرتروفی مرضی درون ­گرا و بهبود بیش­تر در عملکرد سیستولی و دیاستولی بعد از عمل جراحی پیوند شریان کرونر می­ شود.