مجید کاشف

خانه /مجید کاشف
نام و نام خانوادگی مجید کاشف
شغل عضو هیئت علمی سایر دانشگاههای داخل کشور / گروه فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران،ایران
تحصیلات
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1
Razavi International Journal of Medicine 11(2): e1232 (2023) 1-6
2
Frontiers in Physiology Volume 14 - 2023 (2023) 1-10
3
zahedan journal of research in medical sciences (3)24;2022 (2022) e116667
4
Asian Journal of Sports Medicine Sep 2021, 12 (3) (2021) 1-4
5 پژوهش در توانبخشی ورزشی خرداد 1400 (1400) 1-13
6 مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد دوره 28، شماره 12 - ( اسفند 1399 ) (1399) 3326-3337
7 مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش دوره 5، شماره 9،بهار و تابستان 1396 (1396) 9-20
8 فیزیولوژی ورزشی شماره 32،بهار 1396 (1396) 137-154
9 علوم زیستی ورزشی 7 (2) (1394) 279-296
10 افق دانش 20 (3) (1393) 171-177
11 علوم زیستی ورزشی 5 (4) (1392) 65-76