15 آذر 1402
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تغييرات آدرنومدولين پلاسمايي،كسر تخليه بطني و حاصلضرب دوگانه استراحتي، متعاقب تمرينات توانبخشي تناوبي و تداومي پس از عمل جراحي باي پس شريان كرونر
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تمرین تناوبی، تمرین تداومی، آدرنومدولین، کسر تخلیه بطنی، عمل جراحی بای پس شریان کرونر
مجله پژوهش در توانبخشی ورزشی
شناسه DOI 10.22084/RSR. 2021.21330.1497
پژوهشگران سارا زارع کاریزک (نفر اول) ، مجید کاشف (نفر دوم) ، مصطفی نجاتیان (نفر سوم) ، حمید رجبی (نفر چهارم)

چکیده

زمینه و هدف آدرنومدولین از نشانگر های مهم قلبی عروقی است که، بر عملکرد دستگاه گردش خون اثر گذار می باشد. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر برنامه های توانبخشی تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر میزان آدرنومدولین پلاسمایی، درصد کسر تخلیه بطنی (EF) و حاصلضرب دوگانه استراحتی (RPP) بیماران پس از عمل جراحی بای پس شریان کرونر (CABG) بود. روش بررسی 36 بیمار POST CABG (27 مرد و 9 زن) به صورت هدفمند انتخاب و سپس به صورت تصادفی در سه گروه کنترل، تمرین تداومی و تناوبی (3 جلسه تمرین در هفته، به مدت 8 هفته) با شدت های به ترتیب 65 تا 80% و 80 تا 95% ضربان قلب ذخیره جایگذاری شدند.از نمونه گیری خونی و روش الایزا برای سنجش آدرنومدولین پلاسمایی و از اکوکاردیوگرافی برای سنجش کسر تخلیه بطنی و از فشارخون سنج دیجیتال برای اندازه گیری حاصلضرب دوگانه استراحتی (RPP) استفاده شد. همچنین تجزیه و تحلیل آماری نیز به وسیله آزمون های t زوجی و تحلیل واریانس یک راهه انجام شد. یافته ها در هر دوگروه تمرینی میزان آدرنومدولین و حاصلضرب دوگانه کاهش و میزان کسرتخلیه بطنی افزایش داشت . اما این تغییرات تنها در گروه تمرین تناوبی معنی دار بود (P≤0.05). همچنین تفاوت های بین گروهی در مورد آدرنومدولین معنی دار نبوداما در مورد متغیرهای عملکردی به نفع گروه تمرین تناوبی معنی دار بود (P≤0.05). نتیجه گیری تفاوتی بین تاثیر تمرین تناوبی و تداومی بر آدرنومدولین پلاسمایی وجود ندارد. با این حال ، تاثیر تمرین تناوبی بر بهبود عملکرد قلبی عروقی بعد از عمل جراحی CABG بیشتر از تمرین تداومی است.