28 خرداد 1403
سارا زارع كاريزك

سارا زارع کاریزک

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه علوم ورزشی
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیولوژی ورزش
تلفن: 077
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان تاثير يك جلسه فعاليت درمانده ساز بي هوازي بر نيمرخ چربي هاي خون در افراد فعال و غيرفعال
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
کلسترول ، تری گلیسریدها ، لیپوپروتئین کم چگال (LDL) ، لیپوپروتئین پرچگال(HDL)
مجله افق دانش
شناسه DOI
پژوهشگران مجید کاشف (نفر اول) ، سارا زارع کاریزک (نفر دوم) ، میثم شعبانی نیا (نفر سوم)

چکیده

اهداف افزایش سطح چربی های مضر خون مانند لیپوپروتئین کم چگال، تری گلیسرید، کلسترول تام و کاهش در میزان چربی های مفید آن مانند لیپوپروتئین پرچگال از مهم ترین عوامل خطرزای ابتلا به بیماری های قلبی- عروقی است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه تاثیر یک جلسه فعالیت ورزشی شدید درمانده ساز بر نیمرخ چربی های خون در افراد فعال و غیرفعال بود. مواد و روش ها پژوهش نیمه تجربی حاضر در میان پسران دانشجوی تربیت بدنی و غیرتربیت بدنی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران انجام شد و 20 نفر به صورت هدفمند و بر پایه اطلاعات پزشکی انتخاب و به دو گروه مردان فعال و غیرفعال تقسیم شدند. پرسش نامه فعالیت بدنی مشتمل بر 16 سئوال برای سنجش میزان فعالیت بدنی و از آزمون کانینگهام فالکنر به عنوان فعالیت ورزشی شدید و درمانده ساز استفاده شد. همه نمونه های خونی به صورت ناشتا، از مویرگ انگشتان در حالت نشسته جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها در نرم افزار SPSS 20 با استفاده از آزمون های T مستقل، T همبسته، تحلیل کواریانس و واریانس با اندازه های مکرر و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد. یافته ها تفاوت معنی داری بین وزن (p=0.031) و شاخص های BMI (p=0.05)، BF (p=0.028) و(VF (p=0.01 بین افراد فعال و غیرفعال مشاهده شد. بین شاخص های آنتروپومتریک و تمام شاخص های چربی خون همبستگی معنی داری وجود داشت (p<0.05) که این همبستگی در مورد HDL-C معکوس بود. نتیجه گیری فعالیت ورزشی شدید درمانده ساز تک جلسه ای باعث افزایش سطح LDL-C، TG، TC و نسبت LDL-C/HDL-C می شود ولی تاثیری بر سطح HDL-C ندارد.