01 مرداد 1403
زهرا صولتي دالكي

زهرا صولتی دالکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی - گروه شیمی
تحصیلات: دکترای تخصصی / شیمی
تلفن: -
دانشکده: دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

فعالیت‌های پژوهشی

مقالات در نشریات
1
, Majid Hashemi, Sedigheh Hashemnia, Zahra Solati (2024) Proposing a Selective Electrochemical Sensor for Pb2+ Prepared from Fish-Waste-Derived Hydroxyapatite/Gelatin nanocomposite ChemistrySelect: 9; 1-10
2
, Majid Hashemi, Zahra Solati (2023) π-stacking interactions between curcumin and aromatic ring of amino acids in amyloid fibrils: A theoretical study Computational and Theoretical Chemistry: 1225; 114175
3
, Zahra Solati, Majid Hashemi (2022) Synthesis of ZnO Nanoparticles with Antibacterial Properties Using Terminalia catappa Leaf Extract CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY: 45; 658-666
4
Fatemeh Mehrjo, Majid Hashemi, Zahra Solati, Sedigheh Hashemnia (2021) Biosynthesis of ZnO Nanosheets Decorated with Pd Nanoparticles and Their Application for Electrochemical Investigation of Ethanol Electrocatalysis: 12; 272-282
5
, Mahmood Niad, Zahra Solati (2020) DFT investigation onto axial ligand effects on the TPP ligand and its manganese complexes [Mn(TPP)(O)(X)] (X=F-, Cl-, Br-) Journal of the Iranian Chemical Society: 17; 2901-2908
6
7
8
Tahmineh Jalali, , Zahra Solati, (2020) Improving of Safranin-O Characteristics as a Photosynthesis Through Adjusting pH Value in Dye-sensitized Solar Cells ECS Journal of Solid State Science and Technology: ; 065022-1،065022-10
9
راضیه حسینی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1397) سنتز سبز نانوساختار مشبک صفحه ای روی اکسید با پودر جلبک قرمز گراسیلاریا و بررسی عملکرد فتوکاتالیزوری و الکتروکاتالیزوری آن شیمی کاربردی: ; 275،285
10
11
زهرا حسینی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1396) سنتز سبز نانوساختار مشبک صفحه ای روی اکسید با پودر جلبک قرمز گراسیلاریا و بررسی عملکرد فتوکاتالیزوری و الکتروکاتالیزوری آن شیمی کاربردی: ; ،
12
Majid Hashemi, Zahra Solati, , (2015) Azo-substituted Schiff base complex of Pt(II): Synthesis, characterization, DFT and TD-DFT study SYNTHETIC METALS: ; 398،403
13
14
15
16
مقالات در همایش ها
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
زهرا صولتی دالکی، فاطمه باقری، سید مجید هاشمی، محمد هدایت، صدیقه هاشم نیا (1401) سنتز پلیمرهای ابر جاذب بر پایه سلولز استخراج شده از ضایعات درخت خرما دانشگاه خلیج فارس
پایان‌نامه
1
سعیده دروند، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی (1401) سنتز نانوذرات روی اکسید برپایه ی پلیمرسلولز کاربامات و بررسی خواص آن ها
2
فریده ملک محمدی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی (1401) تهیه کامپوزیت روی اکسید-کیتوسان-ژلاتین و بررسی اثر آن در حذف رنگ متیلن بلو
3
4
سوده آذرپرا، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی (1398) سنتز سبز نانوذرات Fe3O4/ZnO
5
فاطمه حمایتی، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1398) سنتز هیدروژل پلیمری حاوی نانوذرات نقره
6
فاطمه قنواتی، تهمینه جلالی، زهرا صولتی دالکی (1398) بررسی سلول خورشیدی رنگدانه ای برپایه نانوسیم اکسید روی
7
رویا خوشکلام عباسی ، سید مجید هاشمی، زهرا صولتی دالکی (1397) سنتز و شناسایی کمپلکسی از پالادیم (II) قابل جداسازی توسط میدان مغناطیسی
8
فاطمه مهرجو، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی، صدیقه هاشم نیا (1396) سنتز سبز نانوذرات ZnO/Pd با استفاده از جلبک دریایی
9
مریم یزدان فر ، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی (1396) سنتز سبز نانوذره مس و اکسید مس با استفاده از جلبک های دریایی
10
ارکیان پریسا، تهمینه جلالی، زهرا صولتی دالکی (1395) بررسی فرآیند انتقال الکترون در سلول های خورشیدی رنگدانه ای
11
زهرا اعتمادی، صدیقه هاشم نیا، زهرا صولتی دالکی (1394) سنتز و بررسی الکترو شیمیایی نانوذرات معناطیسی آهن عامل دار شده با سیتو کروم سی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
ابداع
1
زهرا صولتی دالکی (1400) هسته پلیمرهای زیستی
2
فاطمه باقری، زهرا صولتی دالکی، سید مجید هاشمی (1398) استخراج و تولید سلولز و نانوسلولز از کاغذ باطله
جذب گرنت
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!