24 فروردین 1403
علي پاكيزه

علی پاکیزه

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده ادبیات و علوم انسانی - گروه روان شناسی
تحصیلات: دکترای تخصصی / روانشناسی شخصیت
تلفن: 3344442710
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان پيش بيني افكار خودكشي بر اساس شاخص هاي تعالي شخصيت و تنظيم هيجاني در دانشجويان
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
افکار خودکشی، تعالی شخصیت، تنظیم هیجانی، دانشجویان
مجله دستاوردهای روانشناختی
شناسه DOI 10.22055/psy.2023.43786.3034
پژوهشگران علی پاکیزه (نفر اول) ، صادق حکمتیان فرد (نفر دوم) ، سارا خیراندیش (نفر سوم)

چکیده

تحقیق حاضر به منظور بررسی نقش پیشگیرانه تعالی شخصیت و ابعاد آن، و همچنین مهارت تنظیم هیجانی در مقابل افکار خودکشی در دانشجویان اجرا گردید. مطالعه ی حاضر در قالب یک طرح همبستگی در دانشگاه خلیج فارس بوشهر انجام گردید. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس در سال تحصیلی 1399-1400 مشغول به تحصیل بودند. اعضای نمونه شامل 200 نفر دانشجو (81 پسر 119 دختر) می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. مقیاس های استفاده شده تحقیق شامل پرسشنامه ی تعالی شخصیت پاکیزه، پرسشنامه دشواری تنظیم هیجانی گرتز و روئمر و پرسشنامه خودکشی بک بود. داده ها با استفاده از تحلیل آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه تحلیل آماری نشان داد که تعالی شخصیت پیش بینی کننده معکوس افکار خودکشی است و مشکلات تنظیم هیجانی پیش بینی کننده مستقیم افکار خودکشی در دانشجویان می باشند. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که ابعاد تعالی شخصیت مانند تجربه های روحانی و نظم و انضباط شخصی، قویترین پیش بین های معکوس افکار خودکشی و راهبردهایی مانند عدم پذیرش هیجان و عدم آگاهی هیجانی، قویترین پیش بین های مستقیم افکارخودکشی در دانشجویان می باشند. با توجه به نقش پیشگیرانه ی ابعاد تعالی شخصیت و نقش تسهیل گر مشکلات تنظیم هیجان در گرایش به خودکشی دانشجویان، اجرای برنامه های آموزشی در جهت ارتقاء تعالی شخصیت دانشجویان و آموزش مهارت هایی به منظور به کارگیری راهبرده های سازگارانه تنظیم هیجان و برطرف نمودن مشکلات تنظیم هیجانی، می تواند نقش موثری در کاهش آسیب های روانی و جسمی و پیامد های ناگوار خودکشی در فضای دانشگاه داشته باشند