صادق حکمتیان فرد

خانه /صادق حکمتیان فرد
نام و نام خانوادگی صادق حکمتیان فرد
شغل دانشجوی دانشگاه خلیج فارس / -
تحصیلات دکترای تخصصی / -
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره 13 (1402) 43-56
2 دستاوردهای روانشناختی 10.22055/psy.2023.43786.3034 (1402) 10.22055/psy.2023.43
3
دستاوردهای روانشناختی 30 (1402) 1-10
4 روانشناسی 1 (1402) 38-50
5 پژوهش های نوین روانشناختی 66 (1401) 109-119
6 روانشناسی 26 (1401) 130-139
7 فرهنگ مشاوره و روان درمانی 45 (1400) 237-260
8 روانشناسی افراد استثنایی (1399) ،
9 روان شناسی کاربردی (1398) ،
10 روانشناسی افراد استثنایی (1398) ،
11 کودکان استثنایی (1398) ،
12 روانشناسی افراد استثنایی (1397) 215،236
13 دست آوردهای روان شناختی (1396) 119،140