06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغییر
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
رهبری تحول گرا، رهبری تعامل گرا، مقاومت کارکنان دربرابر تغییر، دانشگاه خلیج فارس.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مانی آرمان (نفر دوم) ، زهرا حصیری (نفر سوم)

چکیده

ژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه خلیج فارس دربرابر تغییر بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارکنان امور اداری سازمان مرکزی دانشگاه خلیج فارس بود که تقریبا 40 نفر برآورد شده بود و از این تعداد، 36 نفر با توجه به جدول مورگان بعنوان نمونه انتخاب گردید. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و از نوع همبستگی بود و همچنین از پرسشنامه بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد و داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک های رهبری تحول گرا و تعامل گرا و میزان مقاومت کارکنان در برابر تغییر و همچنین بین سه مؤلفه رهبری تحول گرا (نفوذ آرمانی و انگیزش فکری و توجه و ملاحظه فردی) و دو مؤلفه رهبری تعامل گرا (مدیریت مبتنی بر استثناء و پاداش مشروط) با مقاومت کارکنان در برابر تغییر، همبستگی منفی و معناداری وجود دارد و به این معنی است که بین سبک های رهبری تحول گرا و تعامل گرا با مقاومت کارکنان در برابر تغییر ارتباط وجود دارد.