06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی عوامل موثر بر مقاومت در برابر تغییر.
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
مقاومت در برابر تغییر، عوامل فردی، عوامل گروهی، عوامل سازمانی و عوامل ویژه تغییر
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مانی آرمان (نفر دوم) ، راضیه زارعی (نفر سوم)

چکیده

پژوهش حاضر به مرور منابع پیشین با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر مقاومت کارکنان در مقابل تغییر صورت پذیرفته است. در این پژوهش مجموع 4 دسته عوامل به عنوان عوامل موثر بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر شناسایی و تعریف گردید که این عوامل در حوزه های عوامل فردی ، گروهی، سازمانی و عوامل ویژه خود تغییر دسته بندی شده اند بطوری که عوامل فردی در شامل فاکتور هایی چون آماده نبودن، تمایل نداشتن ،عادت ها، از دست دادن وجهه و کنترل ، ترس از ناشناخته ها و ... و عوامل گروهی مانند فشار همکاران، اعتلافات و ... ، عوامل سازمانی چون فرهنگ و جو سازمانی، حمایت مدیران و ... و یک دسته از عوامل نیز مستقیما ناشی از ویژگی های خود تغییر می باشد که عبارتند از میزان تغییر ، شدت و عمق تغییر و سایر ویژگی های بدین صورت .