06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری.
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
KEY word: Innovation capacity, Strategic partner,Change agent,Partial Least Squares.
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، مانی آرمان (نفر دوم) ، زهرا حصیری (نفر سوم)

چکیده

بسیاری از سازمان ها در عصر کنونی، به خوبی تأثیر تغییرات و تحولات را بر اجزاء خود حس کرده و درک می کنند که چالش پذیری لازمه پیشرفت آنهاست.مسئله این است که آیا مدیریت استراتژیک منابع انسانی می توانند تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت های دانش بنیان بررسی شد. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان شرکت‎ های دانش بنیان استان بوشهر بود که تعداد 36 شرکت با روش نمونه گیری خوشه ای بعنوان نمونه انتخاب گردید و تعداد 54 پرسشنامه برگشت داده شد. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و پیمایشی بود و همچنین از پرسشنامه بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی و نقش های استراتژیک آن (شریک استراتژیک و عامل تغییر) به ترتیب با ضریب تأثیر 0.798، 0.196و 0.710 بر ظرفیت نوآوری تأثیر مثبت و معناداری دارند و همچنین مدل مفهومی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار است.