05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ظرفیت نوآوری
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
strategic human resource management, Strategic partner, change agent, innovation capacity, Partial Least Squares.
پژوهشگران زهرا حصیری (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: بسیاری از سازمان ها در عصر کنونی، به خوبی تأثیر تغییرات و تحولات را بر اجزاء خود حس کرده و درک می کنند که چالش پذیری لازمه پیشرفت آنهاست. سازمان ها بدلیل رقابتی تر شدن محیط کسب وکار، بدنبال تولید محصولات متمایز و نوآور هستند تا از این راه بتوانند مشتریان خود را راضی نگه دارند وبه سازمان خود وفادار باشند و سود بیشتری نیز کسب کنند. بی توجهی به منابع انسانی در بسیاری از شرکت ها، موجبات شکست و افول شرکت ها را فراهم می کند. پس ضرورت دارد که منابع انسانی و نقش های استراتژیک آن مورد پژوهش قرار گیرد و تأثیر آن بر ظرفیت نوآوری سنجیده شود. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی و دو نقش استراتژیک آن بر ظرفیت نوآوری در شرکت های دانش بنیان انجام شد. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان شرکت‎ های دانش بنیان استان بوشهر بود که تعداد 72 کارشناس با روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه انتخاب گردید و تعداد 54 پرسشنامه برگشت داده شد. روش پژوهش استفاده شده توصیفی و پیمایشی بود و همچنین از پرسشنامه بعنوان ابزار پژوهش استفاده شد و داده ها با استفاده از نرم افزارهای spss و Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‏ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که شرکت های دانش بنیان استان بوشهر از لحاظ نقش های استراتژیک منابع انسانی و ظرفیت نوآوری و سایر مؤلفه ها از وضعیت بالاتر از حد متوسط برخوردارند و وضعیت قابل قبولی دارند. سایر یافته ها نشان می دهد که مدیریت استراتژیک منابع انسانی تأثیر مثبتی بر ظرفیت نوآوری دارد و همچنین مدیریت استراتژیک منابع انسانی از طریق یادگیری سازمانی نیز بر ظرفیت نوآوری تأثیر دارد. پس اگر منابع انسانی برای تحقق رسالت و اهداف اصلی سازمان با مدیران رده های بالا همکاری کنند و در این کارها مشارکت داشته باشند و همچنین در دگرگونی و تحول مستمر امور و فرایندهای سازمان نقش اساسی داشته باشند، می توانند باعث ایجاد ظرفیتی برای نوآوری در شرکت خود شوند، پس مدیران سازمان‍ ها باید چنین دیدی نسبت به کارکنان داشته باشند و آن ها را به انجام چنین کارهای مخاطره آمیز و خلاقی تشویق کنند تا باعث پیشتازی سازمان خود شون