06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر رهبری خدمتگزار بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه خلیج فارس بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Keywords: Servant leadership, organizational justice, Persian Gulf University of Bushehr
پژوهشگران مهدی توکلی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: رهبری خدمتگزار از جمله سبک های بسیار مهم رهبری است که در سازمانهای دولتی ایران می تواند نقش تعیین کننده ای در توسعه و ارتقای سطح کارکرد سازمانی و نیز جلب رضایت کارکنان و مشتریان داشته باشد. هدف: هدف از انجام تحقیق " تاثیر رهبری خدمتگزار بر ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه خلیج فارس بوشهر " می باشد. روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی ـ پیمایشی است. در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل کلیه کارمندان(رسمی ، پیمانی و قراردادی) شاغل در دانشگاه در سال 94- 93 که تعداد آنها 300 نفر بوده است که 170 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد رهبری خدمتگزار(پترسون، 2003؛ دنیس2004) و عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن ، 1993)استفاده شده است. پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS صورت گرفته است. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رهبری خدمتگزار تأثیر مثبت و معناداری بر عدالت سازمانی دارد و همچنین ابعاد خدمت رسانی، چشم انداز و توانمندسازی رهبری خدمتگزار تآثیر مثبت و معناداری بر عدالت سازمانی دارند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش ، در صورتیکه مدیران دانشگاه از سبک رهبری خدمتگزار در مدیریت و رهبری داتشگاه استفاده نمایند می توان پیش بینی کرد که نه تنها رضایت شغلی کارکنان بلکه ادارک آنها از عدالت سازمانی افزایش خواهد یافت