06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
"بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و هوش فرهنگی مدیران بر مقاومت کارکنان در مقابل تغییر " ( مورد مطالعه شرکت پتروشیمی جم)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Keywords: transformational leadership style, cultural intelligence, resistance to change, Jam Petrochemical Company
پژوهشگران راضیه زارعی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: از جمله مهم ترین چالش هایی که سازمان ها با آنها مواجه اند ، تغییر غیر قابل پیش بینی موجود در محیط و رقابت فزاینده ی جهانی است، از طرفی در پاسخ به این چالش، مدیریت تغییر وظیفه بسیار دشواری است، غالب تغیرات سازمانی با شکست مواجه می شواند. در میان تمامی عوامل موثر در موفقیت و شکست تغییرات عامل انسانی از مهمترین عوامل می باشد، بطوری که عدم همراهی کارکنان با تغییر و مقاومت آنان در مقابل تغییر از جمله مهم ترین عوامل شکست تغییرات سازمانی می باشد. تحقیقات نشان داده است که رفتارهای مدیران و رهبران از جمله عوامل اثر گذار بر میزان مقاومت کارکنان در برابر تغییر می باشد. از این رو در این پژوهش به بررسی تاثیر دو عامل سبک رهبری تحول آفرین و هوش فرهنگی مدیران بر روی مقاومت کارکنان در برابر تغییر پرداخته شده است. هدف: هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر سبک رهبری تحول آفرین و هوش فرهنگی مدیران بر مقاومت در برابر تغییر کارکنان است. روش‏شناسی: نمونه آماری این پژوهش شامل 260 نفر از کارکنان شرکت پتروشیمی جم و 60 نفر از مدیران واحد های موجود در این شرکت در شهر عسلویه استان بوشهر می باشد. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارSMART PLS استفاده شده است. یافته‏ها و نتیجه‏گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی مدیران بر روی سبک رهبری تحول آفرین اثر گذاراست. با توجه به نتیجه حاصل از پژوهش و تاثیر مثبت و معنادار هوش فرهنگی بر روی سبک رهبری تحول آفرین در شرکت پتروشیمی جم می توان بیان کرد که سازمان می تواند با تقویت هوش فرهنگی مدیران منجر به توسعه سبک رهبری تحول آفرین در سازمان گردد.