06 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمان (مورد مطالعه: دستگاه های اجرایی استان بوشهر)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Knowledge Management, Organization Agility, Administrative Organization.
پژوهشگران عبدالمجید پور نوروزی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: چابکی سازمان در کشور ایران حلقه مفقوده ای است که بی توجهی به آن تاکنون آسیب های بی شماری نظام مدیریت کشور وارد کرده است. نبود چشم انداز روشن و عملیاتی، مطابق با تغییرات محیطی و پیشرفت های جهانی ازجمله مهم ترین عوارض این بی توجهی بوده است. هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی دستگاه های اجرایی استان بوشهر بوده است. روش‏شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی ـ پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی استان بوشهر بوده است. از این تعداد، 668 نفر به روش نمونه گیری طبقه بندی شده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش و چابکی سازمان که توسط شریفی و ژانگ (1991) تهیه و تنظیم شده، با ضریب پایایی به ترتیب 85/0 و 81/0 جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. یافته‏ها: یافته ها بر اساس روش معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم افزارهای SPSS و AMOS، نشان داد که مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمان دارد و مدل مفهومی پژوهش از برازش قابل قبولی برخوردار بوده است، همچنین به جز بعد کاربرد دانش، سایر ابعاد مدیریت دانش تأثیر مثبت و معناداری بر چابکی سازمان دارند. نتیجه‏گیری: مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بیانگر آن است که مدیریت دانش از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در چابکی سازمان می باشد، بنابراین سازمان چابک زمانی می تواند عینیت و فعلیت یابد که قبل از آن مدیران توانسته باشند کارکنان متفکر و دانا در سازمان پرورش داده باشند و نظام اطلاعاتی و دانش اندوخته سازمانی با مدیریت اثربخش و به طور روزآمد، شفاف و همگام با تغییرات محیطی به آسانی در دسترس کارکنان قرار گرفته باشد.