05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی با ‏نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی(مورد مطالعه بانک های ‏دولتی و خصوصی شهرستان فسا )‏
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
‏ مدیریت استراتژیک – مدیریت منابع انسانی – کارآفرینی سازمانی – مدیریت دانش – یادگیری سازمانی
پژوهشگران محمدعلی اشراقی (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، ابراهیم رجب پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه سازمان ها در شرایطی قرار می گیرند که روی‎ ‎آوردن به فعالیت های کارآفرینانه ‏برای آن ها امری حیاتی تلقی می شود. با توجه به سرعت تغییرات جهانی و گذر از جامعه ‏صنعتی به جامعه اطلاعاتی، شیوه های پیشین برای مسائل کنونی و آینده گره گشا نیستند. ‏بنابراین باید به دنبال راهکارهای جدید سازمانی با ساختارهای جدید بود. برای شناسایی ‏فرصت های جدید و بهبود بهره‎ ‎وری احساس می‎ ‎شود که نیاز اساسی به شناسایی تأثیر نظام ‏مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر توسعه کارآفرینی سازمانی درون سازمان‎ ‎ها وجود دارد.‏ هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ‏کارآفرینی سازمانی با تأکید بر نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی می باشد‎.‎ روش‏شناسی: این پژوهش از نظر هدف، در زمره پژوهش های کاربردی و از نظر گردآوری ‏اطلاعات، توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را مدیران بانک های دولتی و ‏خصوصی شهر فسا تشکیل می دهند. شیوه نمونه گیری در این پژوهش، نمونه گیری تصادفی ‏ساده و ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه می باشد. تعداد 124 پرسشنامه از 36 بانک به-‏دست آمد و تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده ازنرم افزارهای ‏Spss‏ و ‏Smart ‎PLS‏ انجام شده است.‏ یافته‏ها و نتیجه گیری: نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها حاکی از آن است که مدیریت ‏استراتژیک منابع انسانی به طور مستقیم و به واسطه قابلیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی به ‏عنوان میانجی، تاثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی سازمانی دارد. لذا بر اساس یافته های این ‏پژوهش می توان ادعا کرد که توجه بیشتر به مدیریت منابع انسانی استراتژیک و همینطور ‏مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در سازمان می تواند باعث توسعه کارآفرینی سازمانی شود.‏