05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر فرهنگ جهادی بر بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی تفکر استراتژیک مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
فرهنگ جهادی، بهره وری منابع انسانی، تفکر استراتژیک
پژوهشگران امین گرمسیری اصل (دانشجو) ، فخریه حمیدیان پور (استاد راهنما) ، ابراهیم رجب پور (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: فرهنگ جهادی همانند دیگر فرهنگ های خرد و کلان باید با تمرین و تکرار در شخصیت فرد نهادینه شود و در جامعه به عنوان یک ارزش شناخته شود. در این صورت، می-توان از انسان و جامعه، انتظار فرهنگ جهادی داشت. بنابراین فرهنگ جهادی در بهره وری نیروی انسانی نقشی کلیدی و مهم ایفا می کند. لازم به ذکر است، یکی از متغیرهایی که بستر لازم را برای نهادینه کردن چنین فرهنگ سازمانی بوجود می آورد، تفکر استراتژیک کارکنان می باشد. هدف: هدف از انجام این پژوهش سنجش تاثیر فرهنگ جهادی بر بهره وری منابع انسانی با نقش میانجی تفکر استراتژیک در سازمان های دولتی استان بوشهر می باشد. روش‏شناسی: جامعه آماری این پژوهش، 40 سازمان های دولتی استان بوشهر هستندکه با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران محدود، 36 سازمان دولتی به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی داده های گردآوری شده و آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شد. یافته‏ها: یافته های پژوهش حاکی از آن بود که فرهنگ جهادی بر بهره وری نیروی انسانی و تفکر استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تفکر استراتژیک نیز بر بهره وری نیروی انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری دارد. و در نهایت تفکر استراتژیک نقش میانجی میان فرهنگ جهادی و بهره وری نیروی انسانی را ایفا می کند. نتیجه‏گیری: عناصر فرهنگ جهادی می تواند باعث ارتقا و افزایش بهره وری نیروی انسانی و تفکر استراتژیک شود. همچنین افزایش تفکر استراتژیک نیز باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود.