05 خرداد 1403
فخريه حميديان پور

فخریه حمیدیان پور

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733444575- 07733444574
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي تأثير مديريت منابع انساني پايدار بر سرمايه انساني
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
ثبت نشده‌است!
مجله توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
شناسه DOI
پژوهشگران فخریه حمیدیان پور (نفر اول) ، ابراهیم رجب پور (نفر دوم) ، سلیمه افراخته (نفر سوم) ، عمران مهرابی (نفر چهارم)

چکیده

با توجه به تغییرات چشمگیر در محیط های سازمانی، اجتماعی و تشدید عرصه رقابت در عصر کنونی، سازمان ها بیش از گذشته به دنبال جذب و از آن مهم تر حفظ و توسعه سرمایه انسانی برای انجام فرایندهای جاری و آتی خویش هستند. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت منابع انسانی پایدار بر سرمایه انسانی در بانک های تجارت شهر بوشهر است. این پژوهش، برحسب هدف از نوع کاربردی و به لحاظ گردآوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی بوده و داده های موردنیاز از طریق پرسشنامه بین 107 نفر از کارمندان بانک های تجارت شهر بوشهر گردآوری شده است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و سازه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، پایایی پرسشنامه بوسیله آلفای کرونباخ مورد سنجش و تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهشی از مدل سازی معادلات ساختاری بر مبنای روش کمترین مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به نتایج پژوهش، می توان عنوان کرد که سه فرضیه فرعی تعادل کار و زندگی، خودمختاری در انجام کار و قابلیت استخدام بر سرمایه انسانی تأثیر مثبت و معناداری دارد.