24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
یکپارچه سازی استراتژیهای مدیریت زنجیره تامین لارج(مورد مطالعه؛ صنعت سیمان)
نوع پژوهش مقالات در همایش ها
کلیدواژه‌ها
ناب، چابک، ارتجاعی، سبز، لارج،SWARA
پژوهشگران غلامرضا جمالی (نفر اول) ، رحیم قاسمیه (نفر دوم) ، الهام کریمی اصل (نفر سوم)

چکیده

رویکردهای ناب، چابک، ارتجاعی و سبز استراتژیهایی هستند که تا کنون به عنوان فلسفهی مدیریت زنجیره تامین شناخته شدهاند. ترکیبهمزمان شیوه ها و فعالیتهای موجود در این چهار استراتژی با استفاده از رویکرد مدیریت زنجیره تامین لارج، کمک مینماید تا زنجیره بتواندبصورت کلی اهداف را یکپارچه نموده و توان رقابتی شرکت را افزایش دهد. در پژوهش حاضر با توجه به اهمیت صنعت سیمان در توسعهاقتصادی اجتماعی کشور، با بکارگیری رویکردمدیریت زنجیره تامین لارج، شیوهها و فعالیتهای ناب، چابک، ارتجاعی و سبز را با هم ترکیب -نموده و براساس نظرات بیست و یک متخصص در این صنعت، با استفاده از تکنیک تصمیمگیری چند معیاره SWARA ، وزن هریک ازفعالیتها محاسبه گردید. طبق نتایج پژوهش؛ با توجه به وضعیت کنونی صنعت سیمان، شیوههای ارتجاعی، سبز، ناب و چابک به ترتیب با وزنهای 0/4855 و 0/2440و 0/1554و 0/1151 دارای اهمیت میباشند.