رحیم قاسمیه

خانه /رحیم قاسمیه
نام و نام خانوادگی رحیم قاسمیه
شغل عضو یک سازمان آموزشی یا پژوهشی داخلی / دانشگاه شهید چمران اهواز
تحصیلات دکترای تخصصی / مدیریت
وبسایت
پست الکترونیک
 عنوانمجله
1 مدیریت زنجیره تامین (1396) 39،52
2 مدیریت تولید و عملیات (1396) 21،44
3 مدیریت تولید و عملیات (1395) 21،44
4 نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید (1394) 355370
5 مدیریت صنعتی (1394) 813836
6 پیشرفت های حسابداری (1393) ،
7 کاوشهای مدیریت بازرگانی 10 (1392) 153-181
8 آموزش عالی ایران (1392) 135155