24 فروردین 1403
غلامرضا جمالي

غلامرضا جمالی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت صنعتی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت صنعتی، گرایش تولید و عملیات- دانشگاه تهران
تلفن: 31222123
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
ارزیابی میزان آمادگی صنعت سیمان در پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین لارج
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
LARG Strategies Supply Chain Management, SWARA, VIKOR, COPRAS-G
پژوهشگران الهام کریمی اصل (دانشجو) ، رحیم قاسمیه (استاد راهنما) ، غلامرضا جمالی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: زمینه ی اصلی پژوهش مرتبط با استراتژی های رقابتی مدیریتزنجیرهتأمین لارج شامل: استراتژی ناب، استراتژی چابک، استراتژی تاب آور، استراتژی سبز می باشد. هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان آمادگی صنعت سیمان کشور در پیاده سازی استراتژی-های رقابتی زنجیره تأمینلارج می باشد. بررسی نقاط کلیدی و ترتیب اولویت بندی استراتژی ها نیز جهت پیاده سازی در زنجیره تأمینصنعت سیمان یکی دیگر از اهداف اصلی پژوهش به شمار می رود. روش‏شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی- پیمایشیبوده و با توجه به اینکه نتایج آن را می توان در صنعت سیمان به کار گرفت کاربردی است. دوره زمانی از نوع مقطی از سال 1393 لغایت 1394 بوده است. جامعه آماری شامل شرکت های فعال در صنعت سیمان کشور می باشد. که با توجه به محدودیت دسترسی به همه آن، از نمونه گیری تصادفی استفاده گردید. در نتیجه نمونه آماری پژوهش شامل شرکت های زیر بوده اند: سیمان سفید ارومیه، سیمان نی ریز، سیمان فارس، سیمان فیروزآباد، سیمان اصفهان، سیمان فارسِ خوزستان، سیمان خاش، سیمان سیستان، سیمان داراب، سیمان دشتستان و سیمان لامرد. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل سه نوع پرسشنامه بوده است. در مجموع پژوهش حاضر در دو فاز انجام گرفت. در فاز نخست، الزامات موجود در استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین لارج با مطالعه ی متون علمی شناسایی و با کسب نظر خبرگان مطابق با زنجیره تأمین صنعت سیمان استخراج گردیدند. پس از جمع آوری داده ها میزان آمادگی این صنعت در پیاده سازی الزامات، مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس در فاز دوم، با توجه به شرایط حاکم بر صنعت سیمان،استراتژی های رقابتی زنجیره تأمین لارج بر مبنای شاخص های کلیدی عملکرد رتبه بندی شدند. نتیجه‏گیری: نتایج پژوهش نشان داد که میزان آمادگی صنعت سیمان کشور در پیاده سازی هر یک از استراتژی های رقابتی مدیریت زنجیره تأمین لارج متفاوت بوده است. بر اساس نتایج صنعت سیمان در پیاده سازی استراتژی مدیریت زنجیره تأمین ناب میزان آمادگی بسیار بالا داشته و در پیاده سازی استراتژی های چابک و تاب آور دارای آمادگی بالا می باشد، با این وجود صنعت سیمان در بکارگیری استراتژی مدیریت زنجیره تأمین سبز دارای ضعف بوده و آمادگی پایینی دارد.در نهایت استراتژی-هایرقابتی مدیریت زنجیره تأمین لارج بر اساس شاخص های کلیدی عملکرد،به ترتیب؛تاب آور، سبز، ناب،