05 خرداد 1403
منيژه بحريني زاد

منیژه بحرینی زاد

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی
تلفن: 07733442125
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، نوآوری زیست محیطی و تولید پاک بر مصرف پایدار با میانجی گری آگاهی زیست محیطی
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
مسئولیت اجتماعی، نوآوری زیست محیطی، تولید پاک تر، اگاهی زیست محیطی، مصرف پایدار
پژوهشگران زهرا پرهیزکار (دانشجو) ، مجید اسماعیل پور (استاد راهنما) ، منیژه بحرینی زاد (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: امروزه رشد روز افزون جمعیت و ترویج الگوهای مصرفی نامناسب، به استفاده نابهنجار از ظرفیتهای زمین منجر شده که عواقب آن سبب نابود سرمایه های طبیعی، تولید زباله و افزایش مواد زائد گردیده است. راه حل مواجه با این بحران، توجه به مفهوم مصرف پایدار می باشد. مصرف پایدار با هدف کاهش مصرف منابع و انرژی برای رسیدن به تولید زباله کمتر و بازیافت بیشتر مواد مصرفی شکل گرفته است. هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی، نوآوری زیست محیطی و تولید پاک بر مصرف پایدار با میانجی گری آگاهی زیست محیطی است. روش‏شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی و از نظر ماهیت از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مصرف کنندگان محصولات کالاهای مصرفی در شهر بوشهر است. روش نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. روایی پرسشنامه از طریق روایی محتوا و پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. به منظور جمع آوری داده ها 384 پرسشنامه به صورت غیرحضوری در بین مصرف کنندگان در شهر بوشهر توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Smart pls انجام شد. یافته‏ها و نتیجه گیری: یافته ها و نتیجه پژوهش نشان دهنده آن است که مسئولیت اجتماعی بر آگاهی زیست محیطی مصرف کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. نوآوری زیست محیطی بر آگاهی زیست محیطی مصرف کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. تولید پاک بر آگاهی زیست محیطی مصرف کننده تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین آگاهی زیست محیطی مصرف کننده بر مصرف پایدار تأثیر معنی داری دارد. نتیجه دیگر این پژوهش حاکی از تأثیر نقش مهم متغیر میانجی آگاهی زیست محیطی مصرف کننده بین مسئولیت اجتماعی و مصرف پایدار می باشد. آگاهی زیست محیطی مصرف کننده نقش اساسی میان نوآوری زیست محیطی با مصرف پایدار دارد. هم چنین تولید پاک با میانجی گری آگاهی زیست محیطی مصرف کننده بر مصرف پایدار تأثیر مثبت و معناداری دارد.