09 خرداد 1403
شهربانو يدالهي

شهربانو یدالهی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: -
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت بازرگانی(بازاریابی)
تلفن: 07731222110
دانشکده:

مشخصات پژوهش

عنوان بررسي قصد مصرف كننده براي خريد محصولات سبز با استفاده از نظريه رفتار برنامه ريزي شده، نگراني هاي زيست محيطي و دانش زيست محيطي
نوع پژوهش مقالات در نشریات
کلیدواژه‌ها
تئوری رفتار برنامه ریزی شده، نگرانی های زیست محیطی، دانش زیست محیطی، محصولات سبز.
مجله تحقیقات بازاریابی نوین
شناسه DOI 10.22108/nmrj.2019.89503.0
پژوهشگران عباس عباسی (نفر اول) ، شهربانو یدالهی (نفر دوم) ، جمال بیگی (نفر سوم)

چکیده

نگرانی ها و آگاهی زیست محیطی افراد جامعه باتوجه­به افزایش مشکلات و مسائل زیست محیطی افزایش یافته است. این امر به­نوبة خود تغییر در رفتار مصرف کننده و تصمیم گیری های خرید وی را در پی دارد؛ بنابراین هدف پژوهش این است که با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده، تأثیرات نگرش، هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شدة مصرف کننده با در نظر گرفتن نقش نگرانی و دانش زیست محیطی بر قصد خرید محصولات سبز را بررسی کند. به همین منظور، داده های پژوهش از نمونه ای مشتمل بر 384 نفر در شهر شیراز گردآوری شده و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نگرش و کنترل رفتاری ادراک شده تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارند؛ اما تأثیر هنجار ذهنی بر قصد خرید محصولات سبز معنادار نیست. هم چنین، نگرانی زیست محیطی و دانش زیست محیطی تأثیر مثبتی بر قصد خرید محصولات سبز دارد؛ اما نگرانی زیست محیطی بر هنجار ذهنی و کنترل رفتاری ادراک شده اثرگذار نبوده است.