08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Emotional Intelligence, Transformational Leadership, Organizational Commitment
پژوهشگران فرهاد آمیان (دانشجو) ، مانی آرمان (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه: تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم اساسی و قدیمی مدیریتی و یکی از پایه های اصلی به ثمر نشستن تلاش های یک جمع، درآمیخته با سایر مفاهیم سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد. این درهم آمیختگی مفاهیم موجب شده است که برای بررسی یک مفهوم، اساسی ترین مفاهیم پیرامونی آن مورد بررسی قرار گیرد. ازاین رو، هوش عاطفی و رهبری تحول گرا از نزدیک ترین مفاهیم وابسته به تعهد سازمانی قلمداد می شود. هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر هوش عاطفی و رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی کارکنان اداه کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است. روش‏شناسی: جامعه ی آماری این پژوهش شامل 646 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بوده است. از این میان، 230 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از سه پرسشنامه هوش عاطفی، سبک رهبری و تعهد سازمانی با ضریب پایایی به ترتیب 86/0، 84/0 و 81/0 جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. یافته‏ها: یافته ها بر اساس روش معادلات ساختاری، آزمون t و تحلیل واریانس با استفاده از نرم افزارهای Amos و spss، نشان داد که بین هوش عاطفی و تعهد سازمانی و همچنین بین سبک رهبری تحول گرا و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد. نتیجه‏گیری: مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بیانگر تأثیر هوش عاطفی و سبک رهبری تحول گرا بر تعهد سازمانی توسط کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر می باشد.