08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تکنولوژی در میان شهروندان شهربوشهر (موضوع مورد مطالعه: امضای دیجیتال)
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
accessibility, perceived usefulness, ease of perceived use, perceived risk, life style, digital signature
پژوهشگران اسکندر پاسالار (دانشجو) ، مانی آرمان (استاد راهنما) ، سید یعقوب حسینی (استاد مشاور)

چکیده

زمینه:انجام تحقیقات جدید برای شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش خدمات اینترنتی، مهم بوده و می تواند راهگشای استفاده بیشتر ازاین گونه خدمات بوده و از این طریق هزینه های عملیاتی شرکت ها کاهش یابد. هدف:هدف از پژوهش حاضر بررسی مهم ترین عوامل تعیین کننده اعتماد وپذیرش امضای دیجیتال توسط مشتریان بوده است. روش‏شناسی:جامعه ی آماری این پژوهش شامل 254 نفر ازمشتریان اداره مالیات و دارائی شهرستان بوشهر بوده است. از این میان،153 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند. در این تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی81/0 جهت ارزیابی متغیرها استفاده شده است. یافته‏ها:یافته ها بر اساس روش تحلیل رگرسیون به روش spss، نشان داد که قابلیت دسترسی، سودمندی ادراک شده،سهولت استفاده ادراکی، تطابق تکنولوژی با سبک زندگی فردی بر اعتماد به امضای دیجیتال توسط مراجعین خدمات عمومی تأثیر مثبت معنی داری دارد. همچنین اعتماد به امضای دیجیتال، بر پذیرش آن توسط مراجعین خدمات عمومی تأثیر مثبت معنی داری دارد. اما ریسک ادراکی بر اعتماد به امضای دیجیتال توسط مراجعین خدمات عمومی تأثیر منفی دارد. نتیجه‏گیری:مدل ارائه شده در پژوهش حاضر بیانگرتأثیر عوامل شناخته شده بر اعتماد به امضای دیجیتال توسط مراجعین خدمات عمومی می باشد.