08 خرداد 1403
سيد يعقوب حسيني

سید یعقوب حسینی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشکده کسب و کار و اقتصاد - گروه مدیریت بازرگانی
تحصیلات: دکترای تخصصی / مدیریت
تلفن: 07731222124
دانشکده: دانشکده کسب و کار و اقتصاد

مشخصات پژوهش

عنوان
طنین برند در دانشگاه خلیج فارس: تبیین نقش ارزش ویژه برند
نوع پژوهش پارسا
کلیدواژه‌ها
Brand Resonance in Persian Gulf University: The Role of Brand Equity
پژوهشگران نسترن ملاکی (دانشجو) ، سید یعقوب حسینی (استاد راهنما) ، مانی آرمان (استاد مشاور)

چکیده

زمینه و هدف: اگرچه بازاریابی مفهومی است که سابقه ای دیرینه دارد ولی برخی از ابعاد آن در عصر جدید بیشتر مورد تحلیل قرار گرفته است. ارزش ویژه برند و طنین برند از جمله متغیرهایی هستند که در فضای نوین بازاریابی در دهه اخیر مورد تاکید قرار گرفته اند. ارزش ویژه برند یکی از عوامل کلیدی در اندازه گیری میزان آگاهی و شناخت مشتریان درباره ی یک محصول، خدمت و یا یک برند می باشد. این شناخت و آگاهی در ایجاد شانس بیشتر در انتخاب محصول یا خدمت یک برند نسبت به دیگر برندها نقش مهمی ایفا می کند. طنین برند مرحله پس از ایجاد ارزش ویژه برند ایجاد می شود. طنین برند قلب مشتریان را هدف قرار می دهد و موجب می شود که مشتریان ارتباط عمیق احساسی بین خود و برند احساس کنند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی طنین برند در دانشگاه خلیج فارس با در نظر گرفتن نقش ارزش ویژه برند این دانشگاه است. روش‏شناسی: پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی دسته بندی می شود. این پژوهش از نوع توصیفی بوده که از استراتژی همبستگی برای انجام آن بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بوشهر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت نمونه در دسترس می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. داده های 298 پرسشنامه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته شده است. برای تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر تاثیر ارزش ویژه برند بر طنین برند دانشگاه خلیج فارس مورد تایید قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان از آن دارد ارزش ویژه برند و طنین برند دانشگاه خلیج فارس در بین دانشجویان دانشکده های مختلف و رشته های مختلف دانشگاه خلیج فارس، تفاوت معناداری را نشان نمی دهد.